Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (3)
Dovre (1)
Eidskog (3)
Elverum (18)
Engerdal (2)
Etnedal (1)
Folldal (2)
Gausdal (11)
Gjøvik (10)
Gran (6)
Grue (2)
Hamar (27)
Lesja (2)
Lom (1)
Løten (5)
Nord-Fron (10)
Nord-Odal (5)
Os (0)
Rendalen (7)
Ringebu (14)
Ringsaker (14)
Sel (7)
Skjåk (0)
Stange (16)
Sør-Fron (6)
Sør-Odal (8)
Tolga (4)
Trysil (4)
Tynset (7)
Vang (1)
Vågå (3)
Åmot (2)
Åsnes (2)
Øyer (2)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nytt krabbefelt på E136 Stuguflaten - Rødstøl
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utført 2020-2023.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg i Tynset
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen og Solørbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm Rørosbanen går fra Hamar til Støren via Elverum. Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal K04
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Driftskontrakt for vedlikehold av vegnettet, riks- og europaveger i Viken og Innlandet 2021-2026, 9102
Gjelder veger E16, Rv7 og Rv52. Utstrekn. i km - ca. 443. Tillegg gs-veg - ca. 71.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr i Innlandet fylkeskommune
Rammeavtale for anskaffelse, installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans inkl. datterselskaper. Fellesutlysning for: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Total kostnad: 150 mnok.
Nybygg av bru på riksveg 3 i Tynset
Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.
Flomsikring fra oppstrøms Skåbuvegen og nedover til oppstrøms Sundheimsvegen i Vinstra
Denne entreprisen (E02) omfatter Del 2, midterste del av tiltaksstrekningen, fra oppstrøms Skåbuvegen og nedover til oppstrøms Sundheimsvegen.
Ny sykkelveg med fortau på Fv 213 Åretta elv-Storgata i Lillehammer
600m. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Nybygg av vei langs E16 i Vang kommune
Anlegget strekker seg fra E16 S29D1 m 4500 - E16 S29D1 m 7700 og gir en samlet veglengde på cirka 3,2 km.
Utbedring av landarealer ved Fs 2336 Randsfjordsambandet i Gran
Entreprisekostnad 20-25 mill. kr. Horn ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg og slipp Horn -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Horn -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Horn ferjeleie -- Kollektivsnuplass Tangen ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg Tangen -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Tangen -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Tangen ferjeleie -- Ny fortøyning -- Forberedelse til bobleanlegg - Anleggsområde: -- Kaiområdet Horn ligger ved fylkesvei 34 S3D1 m10945. -- Kaiområdet Tangen ligger ved fylkesvei 245 S3D1 m12252.
Utbedring av Fv 30 Nordstumoen-Tynset i stor-Elvdal/Tynset
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet, utskifting av bruer mm
Opprusting av gammel rv.3/25, utskifting av to bruer (Fura bru i Løten og Terningåa østre bru i Elverum) og bygging av rundkjøring m.m
Utbedring av forfall på Fv 24 Sand-Bruvoll i Nord-Odal
6940 m. ÅDT 3150. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Forbedrende arbeider i forbindelse med utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Storhove-Øyer
Riving og sanering av innløste eiendommer Montering av viltgjerde. Avskoging Arbeider langs jernbane
Oppgradering av riksveg i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Utbedring av rundkjøring på Riksveg 15 i Vågå
600m. I Handlingsprogram 2018-2023.
Oppgradering av VA-ledninger i Ringebu kommune
Det skal legges ny vannledning og noe avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er å sikre drikkevannsforsyning til Ringebu. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning av spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebasseng er inkludert i prosjektet. Deler av prosjektområdet er uten vann- og avløpsnett, og deler av prosjektområdet har eksisterende vann- og avløpsnett.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Langsgående vegoppmerking samt fresing for vegoppmerking i Innlandet 2021-2025
Byggherre og entreprenør har gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.
Utbedring av Fv 21 Akershus grense-Skotterud
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utbedring av vei i Brumunddal
Formålet med planen er å legge til rette for en sikrere og mer trafikksikker vei.
Drift- og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Innlandet, Solør 2021-2027
Solør-kontrakten handler om 635 kilometer fylkesvei og vel 18 kilometer gang- og sykkelvei.
Nybygg av vann-og avløpsledning i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på 360 meter.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Gamle bruplate skal river og fjernes. Ny bru skal bygges oppstrøms for dagens bru. Felles utlysning for Tingstadbekken bru, Kiva bru og Hanestad bru, , totalt ca 42,8 mill.kr.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Dagens bru skal skiftes ut med ny bru i eksisterende trasé. Felles utlysning for Tingstadbekken bru, Kiva bru og Hanestad bru, totalt ca 42,8 mill.kr.
Ny gang- og sykkelveg og fortau langs Fylkesveg 213 i Moelv
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Utvidelse av camping i Kongsvinger
Grunneier: Gudmund Gulbrandsen.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene: Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Ringebu, Sel og Sør-Fron.
Asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Etablering av nye VA-ledninger i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på ca. 2100 meter.
Oppgradering av miljøgate i Stange sentrum
Stange kommune skal oppgradere miljøgata i Storgata, Stange sentrum mellom Jernbanegata og Kongsvegen, en strekning på ca. 215 m. Oppgraderingen vil bestå av endringer i overflater, materialvalg og fallforhold, beplantning, sideparkeringer, belysning, samt justering av slukplasseringer.
Rehabilitering av badeanlegg samt garderobeanlegg ved skole og flerbrukshus i Folldal kommune
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt om rehabilitering av basseng med garderobeanlegg ved Folldal skole og flerbrukshus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: