Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansand

E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 3 m.fl.
Bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av sykehusbygg for psykisk helse på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B6-B8 - Fase 1, byggetrinn 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utbedring/utvidelse av E18 Haumyrheiatunnelen i Kristiansand
Prosjektet omfatter utbedring av dagens to-løps tunnel langs E18 i Kristiansand der hovedelementene er bergsikring, ny vann- og frostsikring, samt ny elektroutrusning. I tillegg skal østgående tunnelløp inkl. fjellskjæring utenfor tunnelen utvides slik at det blir sammenhengende kollektivfelt fra Narvigskrysset til Rona. Av hensyn til anleggsarbeidene skal vestgående trafikk på E18 legges om midlertidig via omkjøringsveg (gml. E18), mens østgående trafikk skal gå igjennom tunnelanlegget, dvs. tunnelløp hvor det ikke utføres arbeider.
Nybygg av rekkehus og blokkbygg på Dvergsnes
Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av friidrettshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Start er antatt av redaksjonen.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av barnehospice i helsebyen Eg i Kristiansand
Norges første barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av omsorgsboliger, personal og fellesareal i Kristiansand
Solavskjerming: GHV AS, Thomas Gamman Andersen.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utvidelse av ungdomsskole i Kristiansand
Dimensjoneres for ca 400 elever.
Nybygg av flerbrukshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde på Eidet, B15
Prosjekt under utvikling. Omfang er foreløpig ukjent.
Infrastruktur for nytt boligområde, Justnes C4
Infrastruktur for ca 100 boenheter.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Nybygg av flerbolighus på Eidet, B16
Planlagt prosjekt. Størrelsen på leilighetene er på 70-125 kvm. Antatt byggestart.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 kontoretasje oppå dagens bygg. Ca. 40 kontorer, garderobearealer, wc, resepsjon og møterom.
Påbygg av kontor på universitetet i Agder, Gimlemoen
Påbygg med 1 etasje oppå dagens bygg.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 80 plasser.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken. Gnr/bnr 85/2, 13, 16, 21 og 36
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 11er kunstgressbane. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 7er eller 11er kunsgressbane. Start er antatt av redaksjonen.
Ombygging av fotballbane og nytt lys i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 11er bane. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 4 stk 7er kunstgressbaner. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tribune, lager med mer i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av park, fiskedam, skatepark mm i Vågsbygd
Del av større nærmiljøparkprosjekt som skal bygges i løpet av flere år ved Vågsbygd skole/Vågsbygd kirke. Større parkareale med fiskedam, møteplasser, skatepark mm. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Opparbeidelse av gateløp i Kristiansand
Det skal gis en komplett pris på rivning av deler av eksisterende parkeringskjeller for å åpne opp gateløpet. Ny betongvegg og dekke etableres for tilpasning av p-kjeller for ny situasjon. Det skal etableres betongtrapp mellom dekket og det nye gateløpet etableres, nytt gateløp planeres og asfalteres med innslag av smågatestein og pryd trær.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: