Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vest-Agder fylke

Audnedal (9)
Farsund (14)
Kristiansand (183)
Kvinesdal (13)
Lindesnes (21)
Lyngdal (14)
Mandal (30)
Marnardal (5)
Sirdal (25)
Songdalen (10)
Søgne (21)
Vennesla (33)
Åseral (9)
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Ny E39 Mandal øst-Vigeland (Døle bru-Fardal), E39 Kristiansand-Sandnes
Ny 4-felts mototveg fra mandal øst til Mandalskrysset, samt 2-felts fylkesveg videre til Mandal by. 25 km. ÅDT 11 000. 4 tunneler (totalt 4 km). 16 bruer. 3 toplanskryss.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta.
Nybygg av sykehusbygg for psykisk helse på Eg i Kristiansand
Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken.
Om- og tilbygg til kunstmuseum mm på Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av enebolig i kjede, leiligheter og bryggeanlegg Mandal
Prosjektet er godt i gang. Konsulenter og underentreprenører er foreløpig ukjente. Eneboliger i kjeder bygges som 2-5 enheter pr rekke.
Utvidelse av produksjonsanlegg i Lindesnes
GE Healthcare Lindesnes – Zero Emission.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av flerbolighus med parkering i Kristiansand
Gnr/bnr: 13/123-125, 194, 195, 837. 4-6 etasjer.
Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av barnehage, næringsbygg med mere i Marnadal, trinn 2 mfl.
Tidligere prosjektnavn Buebyen. 50-80 leiligheter.
Nybygg av skole og barnehage i Kristiansand
120 stk barnehageplasser. Riving av eksisterende bygg på eget prosjekt.
Nybygg av kontor, forretningsbygg mm. Kristiansand, fase 1
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B6-B8 - Fase 1, byggetrinn 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. BREEAM Very Good.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utbedring/utvidelse av E18 Haumyrheiatunnelen i Kristiansand
Prosjektet omfatter utbedring av dagens to-løps tunnel langs E18 i Kristiansand der hovedelementene er bergsikring, ny vann- og frostsikring, samt ny elektroutrusning. I tillegg skal østgående tunnelløp inkl. fjellskjæring utenfor tunnelen utvides slik at det blir sammenhengende kollektivfelt fra Narvigskrysset til Rona. Av hensyn til anleggsarbeidene skal vestgående trafikk på E18 legges om midlertidig via omkjøringsveg (gml. E18), mens østgående trafikk skal gå igjennom tunnelanlegget, dvs. tunnelløp hvor det ikke utføres arbeider.
Nybygg av rekkehus og blokkbygg på Dvergsnes
Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Oppgradering og ombygg av videregående skole i Kristiansand
1 bygg med 3-4 etasjer. 1 bygg med 7 etasjer.
Nybygg av friidrettshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av boliger i Flekkefjord
Ca 33 dekar. Gnr/Bnr: 61/2, 117.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Fv 405 Veråsvegen-Åmdal, gang og sykkelveg
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Effekt 5 MW. Produksjon 14,70 GWh. Ca 3000 meter jordkabel.
Nybygg av redningssentral/nødetatsbygg i Flekkefjord kommune
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Ombygg av renseanlegg i Søgne
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Otra i Kristansand
Ca. 200 meter lang, og 4 meter bredde.
Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: