Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Notodden

Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, 2 st tomannsbolig.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Etablering av fortau i Notodden
Fra Bratterein til Tveiten skole.
Rehabilitering og påbygg av kapell i Notodden
Planlagt byggestart uke 38/39 og planlagt ferdigstillelse april/mai 2020.
Rehabilitering av VA-ledninger i Notodden
Det skal etableres nytt kommunalt VA-ledningsanlegg til Ingolfrudsmoen. Største del av ny trasé går i GS-veg langs E134. GS-veg skal reetableres etter at VA er lagt. Graving av ca. 420 m med VA-grøfter og legging av vann- og spillvannsledning. Nedsetting av 2 stk. nye nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 7 stk. nye kummer for spillvann. Retablering - etablering av totalt ca. 420m med GS-veg. Nedtaking og reetablering av 7stk. lysmaster.
Etablering av nytt kommunalt VA-anlegg i Notodden
Det skal etableres nytt kommunalt VA-ledningsanlegg ved Cloumannsjøen. Grunneier i regulert boligfelt ønsker å etablere stikkledninger VA til regulerte tomter, sandfang og ny veioverbygning i regulert vei. Poster for dette er etablert i kapittel for ‘Opsjon boligfelt’. Entreprenør får opsjon på utførelsen av komplette stikkledninger VA, sandfang med veiarbeider, og kabelarbeider, i regi av Notodden kommune. Eventuelle vegarbeider skal være ferdigstilt 15.06.2020.
Oppgradering av stålbasseng i Tinfos bad
Terapibasseng 12,5 x 9,5 m dybde fra 0,9 til 1,6 m.
Rehabilitering av bru i Notodden
Fase 2 omfatter stålkonstruksjoner og fortau i treverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: