Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Nybygg av rekkehus, blokker, eneboliger i Havikbotn
Totalt 9 felt, uklart hvor mange som vil selges.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Nybygg av kraftverk i Flora
Produsjon 9,10 GWh.
Opprustning av festsal i Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny avløpspumpestasjon i Flora kommune
Sanering og legge nytt vann, avløp og overvannsnett samt etablere ny avløpspumpestasjon og en vegstubb i Vågastubben.
Etablering av VVA-anlegg for servicebygg ved folkepark på Sørstrand
Total lengde på veg og va-traseen er ca 370 m.
Opprustning av veier i Svanøya
Grøfterensk ca 4800m. Rensk av 15 stikkrenner. Etablere 15 nye stikkrenner (inkludert utskifting av eksisterende stikkrennene). 2 nye sandfangkummer. Noko vegitasjonsrydding. 3 Nye ferister. Utviding og forsterking på deler av vegen. Massetak for fyllingsarbeider ca 600m3.
Rehabilitering av kunstgressbane på stadion i Eikefjord
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Flora
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2001.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Nye lekeapparater på lekeplass i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: