Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236.
Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Nybygg av kraftverk i Flora
Produsjon 9,10 GWh.
Ny avløpspumpestasjon i Flora kommune
Sanering og legge nytt vann, avløp og overvannsnett samt etablere ny avløpspumpestasjon og en vegstubb i Vågastubben.
Opprustning av festsal i Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av VA og el-anlegg i Florø
Slås 01.01.2020 ihop med Vågsøy kommune & blir då Kinn kommune. Fellesutlysning for: Firdavegen, Evjegata, Elias Melværsgate, Gaddevegen, Atle Jarls Gate, i fortau Skudalsvegen, boring under Skudalsvegen og Leirvåggata samt opsjon på ny pumpestasjon og pumpeledning fra XL-Bygg.
Opprustning av veier i Svanøya
Grøfterensk ca 4800m. Rensk av 15 stikkrenner. Etablere 15 nye stikkrenner (inkludert utskifting av eksisterende stikkrennene). 2 nye sandfangkummer. Noko vegitasjonsrydding. 3 Nye ferister. Utviding og forsterking på deler av vegen. Massetak for fyllingsarbeider ca 600m3.
Grunn og betongarbeider i forbindelse med etablering av radarstasjon i Kinn kommune
Arbeidene i denne forespørsel omfatter: Grunn og betongarbeid for mast og radarbu, jordingsanlegg, midlertidig anleggsveg, kabelgrøft og inngjerding.
Rehabilitering av kunstgressbane på stadion i Eikefjord
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring og forsterkning av kai i Flora kommune
Frontveggen skal forlengast slik at det blir ei rett linje til berg. På eksisterande kaidekke vert det etablert 2 stk. betongklossar med topp 70 cm. over dekket. Høgda må nærmare bestemmast ut frå høgdemålingar. Desse klossane vert støypt saman med den nye frontveggen slik at dei kan brukast som anlegg for båten ved høg sjøstand. Mellomrom mellom ny frontvegg og eksisterande betongdekke fylles igjen. Løysing må hindre utvasking av masser bak frontvegg. Fendring av kai tilpassa anleggsklosser og båtbaug. 4 stk. 15 tonns pullerter i topp ny vegg. Eksisterande pullert i hjørne fjernast Redningsstige i ny vegg. Redningsbøye på stativ. Lysmast med høgde 8m plassert mellom trafo og kaibygg. LED-armatur, værbestandig mast. Skap, vern, målar, komplett montering inkludert i tilbudet.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Flora
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2001.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Nye lekeapparater på lekeplass i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: