Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (19)
Bremanger (8)
Eid (27)
Fjaler (4)
Flora (64)
Førde (53)
Gaular (7)
Gloppen (15)
Gulen (16)
Hornindal (9)
Hyllestad (2)
Høyanger (34)
Jølster (9)
Lærdal (22)
Leikanger (10)
Luster (14)
Naustdal (8)
Selje (11)
Sogndal (36)
Solund (3)
Stryn (31)
Vik (15)
Vågsøy (9)
Årdal (16)
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Ny bru på Fv 606 mellom Daløy og Haldorsneset i Solund
5200 meter. Ny bru og veg. •Brulengdca. 853 meter. •Ny veglengde ca. 4365 km.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av forretning og leiligheter i Førde
9.000 m2 nytt forretningsareal og ca. 130 bustader.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
111,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Nordfjordeid, trinn 2 mfl
Totalt ca. 200 boliger på Hogaåsen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus med felles parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker og 10 småhusenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8 km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av flerbrukshavn i Leikanger
Prosjektet avhenger av utbyggingen av Stad skipstunnel. Planen er å ta vare på overskuddsmassene fra skipstunnelen. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Utbygging av videregående skole i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Riving-og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Riving av 3000 m2 eksisterende skole.
Nybygg av leiligheter og kontor øst for Hafstad videregående skole og nord for E 39 på Havstad
Område 7,6 dekar, 3-5 etasjer. Førde Sement er leverandør av innvendig betong.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Oppgradering av Finnsåstunnelen på Fylkesveg 53 i Årdal
2412 m. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av eneboliger på Øvre Grimsethmarka i Naustdal
Gbnr 99/40, 153/2 og 153/4. 40 daa.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av ferieleiligheter og hytter i Harpefossen
16 hyttetomter og ca 20 leiligheter.
Rehabilitering og påbygg av boliger, forretning og kontor i Førde
Rehabilitering av eksisterende bygg i 3 etasjer og påbygg av 2 etasjer med boliger.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 70/17, 8, 26.
Nybygg av boliger i Vadheim
3 daa. Byggeklare tomter.
Utbedring av Vadheimtunnelen på Fv 55 i Høyanger
1,7 km. Fjerne eksisterende betongutstøping og erstatte med ny sikring, ca 65 m. Rivning av gammel vann- og frostsikring, ca 2700 m². Riving føringskant betong, ca 1700 m. Rivning av elektrotekniske installasjoner, ca 1700 m. Montere midlertidig belysning, 1700 m. Ny kabelstige, ca 1700 m. Montering av ny vann/frostsikring-skum, Ca 4.200 m². Fjellsikring med sprøytebetong.Ca 750 m³. Bolting. Ca 3.500 bolt. Kabel grøft, ca 1.700 m. Fjerne eksisterende høgspentledning, ca 1700 m. Rørgrøft for drens og kum, ca 1.700 m. Sandfangkummer, 9 stk. Trekkekrørskummer, 18 stk. Betonglokk på kabelgrøft, ca 8.000 m². Sprenging av nisjer (Havarinisjer, bergrom ventilatorer, bergrom teknisk bygg). Ca 5.100 m³ . 1 Nytt tekniske bygg i tunnel. Fresing og legging ny asfalt, ca 12.000 m² . Deponere overskuddsmasser i indredalen, Vadheim , ca 2,5 km fra portal i Vadheim.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av kraftverk i Luster
Konsesjonssøknad er avslått hos NVE. 16,60 GWh. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/bnr: 23/66 og 109.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Nybygg av boliger på Vadheim i Høyanger
3,6 daa. 12-18 boenheter.
Riving og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen. Mulighetsstudie er utført.
Nybygg av gang- og sykkelveg og VA-anlegg på E39 i Førde
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner samt etablering av gang- og sykkelvei.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: