Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (11)
Bremanger (8)
Eid (15)
Fjaler (3)
Flora (58)
Førde (39)
Gaular (7)
Gloppen (15)
Gulen (7)
Hornindal (10)
Hyllestad (1)
Høyanger (24)
Jølster (8)
Lærdal (10)
Leikanger (6)
Luster (9)
Naustdal (5)
Selje (5)
Sogndal (25)
Solund (0)
Stryn (26)
Vik (7)
Vågsøy (6)
Årdal (13)
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Grunneier Ernst Rune Melheim.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Utvidelse av kraftstasjon i Lærdal
Bygge- og anleggsarbeider for to kraftverk i Lærdal på ca. 9,6 MW og 6,2 MW. Kraftstasjon, inntak, dam, rørgate og tunnel.
Nybygg av leiligheter og studenthyblar i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Utbygging av videregående skole (nytt vitensenter) i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Riving-og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Riving av 3000 m2 eksisterende skole.
Oppgradering av Finnsåstunnelen på Fylkesveg 53 i Årdal
2412 m. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Nybygg av eneboliger på Øvre Grimsethmarka i Naustdal
Gbnr 99/40, 153/2 og 153/4. 40 daa.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Rehabilitering og påbygg av boliger, forretning og kontor i Førde
Rehabilitering av eksisterende bygg i 3 etasjer og påbygg av 2 etasjer med boliger.
Nybygg av kraftverk i Luster
Konsesjonssøknad er avslått hos NVE. 16,60 GWh. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Nybygg av rekkehus i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Nybygg av eneboliger og rekkehus inklusive infrastruktur i Fretheim
22 boenheter fordelt på eneboliger og tomannsboliger.
Nybygg av gang- og sykkelveg og VA-anlegg på E39 i Førde
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner samt etablering av gang- og sykkelvei.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger og eventuelt tomannsboliger i Kaupanger
105/5, 27, 492, 388. 2-3 etasjer, 9-10 tomter.
Nybygg av flerbrukshall og parkeringskjeller på campus i Sogndal
Ny fleirbrukshall med parkeringskjellar og buldreanlegg.
Ny- og ombygg av bosenter i Gaupne
Nytt bygg over 2. plan med 8 leiligheter, fellesareal, trapperom og heis, carport svalgang, boder og uteområdet (750 m2). Rehabilitering av eksisterande Grandmo busenter som består av 4 stk leiligheter, fellesareal og teknisk rom ( 300 m2). Tilbygg med ny administrasjonsdel (150 m2).
Nybygg av idrettshall m.m i Gaular
Prosjektet omfatter også ca. 5500 m2 utvendige anlegg.
Utbyggning og renovering av eksisterande bygg i Førde
61/117, 61/53, 61/379. Det skal leggast til rette for kontor i dei øvste etasjane, medan dagens drift med butikklokale/treningssenter skal vidareførast i dei nedste etasjane.
Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av eneboliger mm i Gloppen, trinn 1
To felleshus i 2 etasjer som møtesplass (kjøkken, soverom, bad, verksted mm).
Nybygg av lågblokker og konsentrert småhus i Førde
Gnr. 58 bnr. 17, 48, 102, 110-113 og deler av 58/2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: