Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (22)
Bremanger (13)
Eid (21)
Fjaler (12)
Flora (53)
Førde (35)
Gaular (11)
Gloppen (10)
Gulen (19)
Hornindal (14)
Hyllestad (2)
Høyanger (26)
Jølster (9)
Lærdal (16)
Leikanger (7)
Luster (15)
Naustdal (7)
Selje (10)
Sogndal (25)
Solund (2)
Stryn (34)
Vik (12)
Vågsøy (9)
Årdal (12)
Ny bru, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 2
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Ny trasé med tunnel på Fv 614 Svelgen-Grov i Bremanger
Del av Kystvegen i Sogn og Fjordane. Tunnel fra Indrehus til Svelgen, 4,4 km, veg utenfor Svelgen sentrum.
Nytt ferjesamband, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 1
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
111,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Ny trasé for å unngå skarpe kurver på Fylkesveg 57 Halsvik i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé med ny tunnel øst for Haveland på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fylkesveg 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny bru på Fylkesveg 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Ny vegtrasé øst for Dalsøyra på Fylkesveg 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Deler av strekningen trenger gang- og sykkelveg.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 57 Lund i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Utbedring til fri høyde 4,5m.
Ny trasé med ny tunnel og ny bru på Fylkesveg 57 Omdal-Nesetunnelen i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Økt fri høyde til 4,5m i Nesetunnelen. Ny bru over Livresundet.
Nybygg av leiligheter, forretning og kontor på Ytre Øyrane i Førde
6000-8000 m2. 5-6 etasjer, eventuelt kjeller/parkeringshus. Gnr/Bnr; 21/527, 531 og 551.
Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Utbedring av dårlige partier på veg, Bryggja-Naveosen i Bremanger
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av flerbrukshavn i Leikanger
Prosjektet avhenger av utbyggingen av Stad skipstunnel. Planen er å ta vare på overskuddsmassene fra skipstunnelen. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Riving-og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Riving av 3000 m2 eksisterende skole.
Nybygg av industriområde i Hornindal
25 daa. Sikkerhetstiltak vil utføres på grunn av nærhet til elv.
Nybygg av leiligheter og kontor øst for Hafstad videregående skole og nord for E 39 på Havstad
Område 7,6 dekar, 3-5 etasjer. Førde Sement er leverandør av innvendig betong.
Utvikling av Trovik-kvartalet i Florø
Mulighet for utfylling i sjø.
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger på Øvre Grimsethmarka i Naustdal
Gbnr 99/40, 153/2 og 153/4. 40 daa.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 daa for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av kraftverk i Luster
Konsesjonssøknad er avslått hos NVE. 16,60 GWh. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Utbedring av Fylkesveg 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Riving og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen. Mulighetsstudie er utført.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: