Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Riving av butikker, nybygg av næringsbygg, boliger mm, Sandnes, trinn 1
BIM Koordinator: Skanska Norge AS, Oslo. Lås & Beslag: Låsesenteret. Kontaktperson: Tommy Laland.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av grunnskole i Sandnes
400 elever. Leverandør av lås og beslag: Låsesenteret.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Sandnes
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leilighetsbygg, kontor og forretningsbygg i Sandnes
Prosjektet består av 3 bygg, bygg A med 22 leiligheter, bygg B med 32 leiligheter og bygg C med 18 leiligheter. Prosjektet er planlagt oppført i ett byggetrinn med tilsammen 72 leiligheter og 4 næringslokaler. Der er 1 næringslokale i bygg A, 2 næringslokaler i bygg B og 1 næringslokale i bygg C, alle på bakkeplan. Garasjeanlegg ligger i hvert bygg på bakkenivå under leilighetsetasjene og er automatisk parkeringsanlegg. Leilighetene får tilkomst til garasjeetasjen via trapp og heis i leilighetsbyggene, samt fra inngangspartier. For noen leiligheter går adkomsten fra trapperom via rom for sykkelparkering eller lignende.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Ganddal Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-20 måneder.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 478 Torvmyrveien i Sandnes
1150 m. I bymiljøpakkens budsjett 2020.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Rassikringstiltak på Fv 4634 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
BK6= 6 rekkehus og BK7= 9 rekkehus.
Nybygg av handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK9
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Nr. 7-13, 4 boenheter. BRA: 450 m2 Nr. 15-25, 6 boenheter. BRA: 680
Utvidelse av opparbeidelse av gravlund i Soma, etappe 3
Gjennomførelsetid: 6-12 måneder.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter på Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, del 3
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Leverandør av peis: Peisselskapet.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Infrastruktur till nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Nytt tautrekk i Sandnes kulturhus
Prosjektering tråd: Dag Olaf Aastebøl.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Rassikring på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. Fanggjerde.
Infrastruktur for nybygg av handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Miljøsanering av skytebane i Sandnes
Miljøsaneringen omfatter VA-tiltak, oppgraving av forurenset masse som skal sorteres og leveres til mellomlager for uttransport og levering til deponi, samt etablering av rensetiltak (sandfilteranlegg), og revegetering av de påvirkede områdene. Uttransport og levering til deponi utføres av annen entreprise og inngår ikke i denne kontrakten. Mellomlageret skal også bygges opp som del av denne kontrakten.
Etablering av vannbåret oppvarmingssystem i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Etablering av vannbårent oppvarmingssystem i en del av bygget for å ivareta varme fra solfangere og utnyttelse av energi fra Iglemyr energisentral bedre. Samkjøring av anleggene på Austrått boas og Høyland skole for optimalisering av energibruken fra energisentralen.
Tilrettelegging av tursti i Lysefjord
Ferdigstilling av parkering og informasjonstiltak. Ferdigstilling av sti.
Tilrettelegging av tursti i Forsand
Tilrettelegging av sti, mindre utbedring parkeringsanlegg og oppgradering av Refså kai ved Lysefjorden.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Sandnes
Oppgradering av uteområde og lekeutstyr.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av dusjanlegg i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella.
Oppgradering av dusjanlegg i ungdomsskole i Sandnes
Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella.
Oppgradering av dusjanlegg i utbildningssenter i Sandnes
Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: