Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Nybygg av handel og leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av blokkbebyggelse i Sandnes
Mulighet for handel/tjenesteyting/ kontor i 1. etasje.
Nybygg av barnehage på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 478 Torvmyrveien i Sandnes
1150 m. I bymiljøpakkens budsjett 2020.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Opparbeidelse av VVA og omlegging av kulvert i Sandnes
VA Materiell: Brødrene Dahl. Granitt: Tegl og Granitt. Steinløing: Helleberg maskin. Tetthetsprøving: JTR. Sikringsarbeide: Systemsikring. Gjeder: Systemsikring. Porter: Systemsikring.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
BK6= 6 rekkehus og BK7= 9 rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for cirka 50 boenheter.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476/4516 i Rogaland fylkeskommune
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476 Heigreveien x Fv. 4516 Asheimveien x Foren. Kryssene Heigreveien-Asheimveien og Heigreveien-Foren består i dag av to kryss med hvert sitt venstresvingefelt. Dette resulterer i mange trafikkuhell og farlige situasjoner.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Bredbåndssamband for Stavanger og Sandnes kommune
Felles utlysning for Stavanger og Sandnes kommune.
Etablering av VA-ledning i Sandnes kommune
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 1 – Usken VA-ledning: Etablering av pumpestasjon ved Usken kai, Sandnes kommune innreder pumpestasjonen i egen regi. Etablering av vannledning og spillvannsledning mellom Usken pumpestasjon og utvendig vannkum og innløpskum ved Riskastrand avløpspumpestasjon (sjøledning). Opsjon – Usken fiber: Som opsjon er det behov for opparbeidelse av fiberledning mellom tilkoblingspunkt på Kyrkjevollen og frem til avslutning på Usken.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 3 – Apalstø slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 254m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Brannteknisk kartlegging pågår og skal være ferdig m/prisestimat i juni. Må sannsynligvis sprinkles.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Rehabilitering av murfasade og skifertak på leilighets-/næringsbygg i Sandnes
Kontraktarbeidet omfatter renovering av murfasade og skifertak på Oalsgata 12 A-D.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Brannteknisk kartlegging/prisestimat bestilt. Usikkert om rapport blir ferdig i løpet av juni. Må sannsynligvis sprinkles.
Rehabilitering av ungdomsskole i Sandnes
Innvendig og utvendig oppgradering. Brannteknisk oppgradering.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Nybygg av idrettsanlegg i Sandnes
Idrettsplassen ved Lundehaugen ungdomsskole planlegges som idrettsanlegg/aktivitetsflate.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Vedlikehold av Jærbanen, mellom Varhaug og Sandnes
Bytte isolatorer og andre komponenter mellom Varhaug og Nærbø. Legge kabler for sykkelskur på Nærbø. Bytte sviller i sporveksler på Bryne. Rydde skog langs sporet på strekningene Klepp–Øksnavad og Ganddal–Orstad. Rutinekontroll av kontaktledningsanlegget på hele strekningen. Diverse mindre vedlikehold og reparasjoner på strekningen.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Oppgradering og utskifting av belusning, skolekjøkken og andre tiltak.
Etablering av sykesignalanlegg på sykehjem i Sandnes kommune
Fellesutlysning for: Austrått bo- og aktivitetssenter og Lunde bo- og aktivitetssenter.
Tilrettelegging for gående i Sandnes sentrum/Trones
- Etablering av kantstein. - Opparbeidelse av fortau. - Opparbeidelse (heving) av veikryss. - Flytting og etablering av sandfangkummer. - Heving av kumlokk. - Opsjon på etablering av nye sandfangkummer, ny kantstein og fortau med universell utforming.
Vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand
Oppdragsgiver ønsker å innhente tilbud på vintervedlikehold av vei og vask av toaletter på Songesand.
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Sandnes
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Bogafjellbakken. Oppdragsgiver ønsker opsjon på etablering av nytt rekkverk på de deler av nyetablert støyskjerm som ikke har rekkverk.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Oppgradering utendørsanlegg og bearbeiding av terreng.
Utbedring av kryss ved avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien i Sandnes
Utbedring av krysset som befinner seg i avkjøringen til E39 og inn-/utkjøringen til Jærveien 107 (gamle brannstasjonen i Sandnes).
Utvidelse av vei samt etablering av støyskjerm i Sandnes kommune
Opsjon for opparbeidelse av kabelgrøft for legging av Ø40mm rør for OneCo Networks AS.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i idrettshall i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: