Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg-, ombygg- og riving av videregående skole i Åkrehamn
Rogaland Fylkeskommune skal føre opp ett nytt bygg (bygg H) og rehabilitere to bygg (bygg F og C) ved Åkrehamn Vgs. Den eldste delen av bygg F skal saneres for å gjøreplass til nybygg (bygg H). Nybygget er på ca 890 m2 vil få 2 verkstedhaller, 5 klasserom,grupperom, toalett- og skifterom, renholdssentral og kontorer.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Om-og nybygg av kloakk-og overvannledning i Karmøy kommune
Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann.
Oppgradering av hovedledningsanlegg på Åkrehamn i Karmøy
Karmøy kommune skal overføre avløpsvann fra Oliversbukt, Tjøsvoll, Tveitholmvgen og Sevland til ny utsllippskum og framtidig renseanlegg på Årabrot.
Nybygg av fritidsboliger i Kopervik
Gnr/Bnr: 2/177, 2/292
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.
Trafikksikringstiltak ved videregående skole i Karmøy
Nye busstopp for bedre og sikrere trafikkavvikling. Ny vei for vareleveranser til skolen. I forbindelse med overnevnte arbeider skal rørnett og sluker for overvann skiftes og suppleres og det skal etableres fordrøynings magasiner mot kommunalt ledningsnett. Eksisterende parkeringsarealer og vei mot skolen skal delvis reasfaltertes. Lysmaster skal delvis beholdes og delvis skiftes ut.
Nybygg av veg i Kopervik
Gnr/bnr: 66/237 mfl. Adresse: Østrembruvegen 33A og B.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandve
Infrastruktur for 7 boenheter.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Nybygg av renovasjonsområde og parkeringsplasser i Karmsund, Karmøy
Etablering av renovasjonsområde og 10 stk parkeringsplasser.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Kopervik
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Åkrehamn
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Karmsund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Kopervik
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Åkrehamn
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: