Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 44 i Hå kommune
Det skal bygges gang og sykkelveg langs Fv. 44 fra Bogsdalsvegen i retning Ogna til eksisterende gang og sykkelvei. Strekningen ca 500 m pluss det skal etableres 150 m med kabelgrøft og lysmaster mellom eksisterende gs-veg og Fv 44 sør mot Ogna.
Utskifting av tak og fjerning av asbest eternittplater på barnehage i Hå kommune
Tømmerarbeid for å komplett kunne legge nyttundertak, tak med Cembrit bølgeplate, beslag og takrenner til Vigre barnehage, og fjerne eternitt-tak med asbest. 1 - Det er mulig å legge inn pris for kun legging av nytt tak med undertak alene hvis firma ikke kan fjerne asbest etter Arbeidstilsynets reglement. under (Tømmerarbeid - Skifte tak og fjerne eternitt-tak Vigre barnehage). 2 - Fjerne eternitt-tak asbest, under (Pris fra asbestfirma som bare kan fjerne eternittplater/asbestplatene i Vigre barnehage). Men det er firma som kan utføre begge deler vil bli foretrukket, som kan fjerne eternittplatene, legge nytt undertak, tak med Cembrit bølgeplate, beslag og takrenner. Firmaet som skal fjerne asbestplatene må være godkjent av Arbeidstilsynet, og er ansvarlig for å søke om å kunne fjerne asbesten på taket.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: