Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Forsand

Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Utvidelse av vei og fortau mm langs Fylkesveg 500/4224 Lysebotn i Forsand
Prosjektet omfatter i hovedsak prosjektering og bygging av: Breddeutvidelse av eksisterende fylkesveg fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Bygging av nytt opphevet fortau på nordsiden av fv. 500 fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Utvidelse av oppstillingsareal ved kaien. Riving av eksisterende bru over Stølsånå. Bygging av ny bru over Stølsånå. Omlegging av kryss Fv 500 X Kapellveien i østre ende av planområdet. Lukket drenering og overvannssystem. 2 stk. feunderganger av betongrør for sauer. Utskifting av belysningsanlegg. Handtering og omlegging av høyspent-, lavspent- og telekabler, både i luft og i bakken.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Utvikling av nasjonale turistveier i Rogaland
Arbeidet består av å opparbeide en utkikksplattform på andre siden av en knaus langs Rv13 i dagens Forsand kommune. Arbeidet vil bestå av opparbeiding av parkeringsplass, sikring mot vei, utvide veiskulder, pigging og tilrettelegging av fjell, plasstøpt betong og noe stålarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: