Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Gjøvikbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Ombygging til leiligheter i Gjøvik
Bygge om 2. og 3. etasje av bygget fra kontor til bolig, og å bygge på en tilbaketrukket 4. etasje.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Støytiltak langs europa-, riks-, og fylkesveger i Oppland
Kontraktarbeidet omfatter støyvurderinger av boliger langs europa-, riks- og fylkesveger i Hedmark og Oppland. Dette for å avdekke om tiltaksgrensen i forurensningsforskriften på 42 dB inne er overskredet. Videre skal det utredes støytiltak for de som har støy over tiltaksgrensen samt oppgi kostnaden for tiltakene. Det er ca. 100 bygninger/boliger, noen med flere boenheter, som skal vurderes i Hedmark og Oppland, om lag halvparten av disse ligger i Hedmark. Noen få av bygningene/boligene har støy fra både veg og jernbane.
Nybygg av gang og sykkelvei i Gjøvik
Gnr/bnr: 179/12,179/46, 132/211.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gjøvik
7,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nytt maskinhus til nødstrømsaggregat ved Sykehuset Innlandet Gjøvik
Elektroarbeider leveres av rammeavtale entreprenør. Maskinhus for 2 nødstrømsaggregat. I første runde er det kun 1 aggregat som skal inn i maskinhuset. SHA - koordinator for prosjekteringsfasen: Cowi AS v/ Ivar Øvre. SHA – koordinator for utførelsesfasen (KU) er byggeleder/Ivar Øvre.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Biristrandvegen, Birivegen, Øverbygdsvegen, Båbergsgutua, Øverbygdsvegen, Lierengvegen, Finstadvegen, Dempavegen, Kjensetgutua, Stuvengvegen og Kragebergvegen.
Oppgradering av gatelys i Gjøvik
Fellesutlysning for: Elverhøyløkka 29, Blivgodtvegen 30, Aurtunvegen 10, Røstevegen 1, Kallerudsvingen, Fjellvegen 6, Haakon VII's veg 11, Frants Olsens veg 24, Nordskogvegen, Prins Haralds veg 1, Kråkjordet Terrasse 3 og Haugenvegen 1.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.
Rehabilitering av vinduer på administrasjonsbygg ved fengsel i Gjøvik
Prosjektet omfatter komplett utbedring av 22 vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: