Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Etablering av nytt boligfelt og barnehage i Leknes
Gnr/bnr: 40/ 43, 91, 108, 154, 164, 175, 176, 209, 239 mfl.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 40 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nytt skredoverbygg på E10 Smorten I i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 354m. Nasjonal turistveg.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca. 25,5 km lengde med 176 master. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Fylkesveg 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Nybygg av leiligheter i Leknes
Gnr/bnr: 18/69, 280 og 694.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 2
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Rehabilitering og ferdigstillelse av kultursenter i Leknes
Meieriet kultursenter har vært i daglig drift siden det ble åpnet i 2017. Imidlertid gjenstår noen bygningsmessige og tekniske arbeider før det kan søkes om ferdigattest for kultursenteret.
Etablering av midlertidig administrasjonsbygg/brakke ved skole i Vestvågøy
Midlertidig kontorbygg til administrasjon og lærere ved Ballstad barne- og ungdomsskole. 1-2 etasjer. Bygningen skal leies, i første omgang i 2 år.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Vestvågøy kommune
Det ble besluttet å sette av fem millioner i 2019 og fem millioner i 2020 til å gi utkantene i kommunen bredbånd.
Tekniske tiltak på Buksnes skole i Vestvågøy kommune
Del-1 i 2019: A. Ny elkjel + B. Utfasing oljefyr. Del-2 i 2020: C. Skifte ut pumper i opsjon.
Etablering av adgangskontroll på skoler m.m i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Utbygging av bredbåndsnett i Vestvågøy kommune
Totalkostnad 0,9 mnok for utbygging av bredbånd i Haukland, Vik og Uttakleiv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: