Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år. 75 vindmøller.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av næring i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Tilrettelegging av vei i Vefsn kommune
Formålet med planen er å legge til rette for nødvendige forbedringer av veilinjen for å legge til rette for nødvendige transporter for utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.
Drift- og vedlikehold av høyspent forsyningsanlegg i Vefsn
Fellesutlysning for: Holandsvik og Svenningdal.
Asfaltering av Helligbergvegen i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av skole på Elsfjord i Vefsn
Arbeidene består i at noen av dagens rom skal flyttes, med riving av vegger og etablering av nye vegger med tilhørende overflater. Deler av eksisterende ventilasjonsanlegg skal oppgraderes, samt en oppgradering av garderober m dusj. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes.
Renovering av leiligheter samt riving og nybygg av boder/carport i Vefsn kommune
Håreks gate 13 er inndelt i 3 fløyer som hver har tre boenheter pr etasje. Samtlige skal renoveres med nytt elektrisk anlegg og sprinkelanlegg. For å sikre rømningsvei skal balkongene på byggets bakside knyttes sammen og rømningstrapper skal settes opp på begge endene av balkongrekka. Dagens boder på byggets fremside skal rives og nytt tilbygg skal settes opp,- en carport på ca 3x25m, inkl tre lukkede boder.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Skredsikringstiltak i Vefsn
Leveranse av faresonekart i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av liv og skader på bygg.
Etablering av flyttbar bolig i Vefsn kommune
Vefsn kommune har behov for en liten bolig (BRA ca 40m2) egnet for utagerende person. Boligen må være flyttbar, da den skal kunne flyttes til annen lokasjon.
Renovering av tilfluktsrom på leilighetsbygg i Vefsn kommune
Håreks gate 13 er et leilighetsbygg med underliggende tilfluktsrom som skal renoveres. Overflater skal males og dører skal byttes. Sanitæranlegget og det elektriske anlegget skal delvis fornyes.
Oppgradering/rehabilitering av bru i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av automatikkanlegg og SD-anlegg på formålsbygg i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Parken bo- og servicesenter, Vefsn sykehjem, Vefsn rådhus, Kulstad skole, Skjervengan barnehage og Olderskog skole, total kostnad: 3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: