Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbedring av Fylkesveg 821 Frøskleandskrysset-Elvenes (Lifjordkrysset) i Sortland
Fra Nordland fylkeskommunes investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Forarbeid for nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 1
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E01 som omfatter uttrauing av myr i veitrase, grovfylling av av vei for uttransport av myr (inkl forsterkningslag (?)), bortkjøring av gamle massedeponier ca 25 000 m3.
Etablering av renseanlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Avløp renseanlegg ved Nortura.
Nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 2
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E02 som omfatter ferdig asfaltert vei ca 450 m m/belysning, bygging av VA-anlegg ca 700 m.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Opparbeidelse av avløpsanlegg på Holmstad i Sortland kommune
Opparbeidelse av nytt avløpsanlegg med slamavskiller på Holmstad. To overvannskanaler skal renskes og åpnes.
Opprusting av vei med drenering og fast dekke i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Opprusting av ca 1,3 km vei på Haltstranda med drenering og fast dekke
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Oppgradering av uteområde på barnehage i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det skal utføres tiltak som drenering, asfalt sykkelsti, utvidelse sørover, ny planlegging, renovering av lekeapparater.
Dekkelegging på vei i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Tiltaket omfatter legging av fast dekke i Skogveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: