Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av gang- og sykkelvei, gatelys, VA-ledninger og pumpestasjon i Mo i Rana, del 2
Gang- og sykkelveg, veg ca 1200 meter, hovedledninger for vann, spillvann og overvann på deler av strekningen på til sammen ca. 960meter og 1 avløpspumpestasjon.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
E6 Illhølia tunnel i Rana, tunnelutbedring
Totalentreprise med samspill. Felles kontrakt for 12 tunneler på strekningen Nord-Trøndelag grense-Fauske. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1260m.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett(230v-22kv) i Rana
Ny tiltakshaver. Søknad om konsesjon skal sendes inn til NVE. Produksjon; 8,5 GWh. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9A - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Nytt teknisk rom og nye ventilasjonsanlegg på brannstasjon i Mo I Rana
Det skal etableres nytt teknisk rom og to nye ventilasjonsaggregater. En del kanalarbeider og framføring av fjernvarme til aggregater.
Etablering av målestasjon på Dunderlandsbanen i Nordland
Målestasjonen ved Dunderlandsbanen skal benyttes til å måle de sporkreftene som sporet blir påfør av i forbindelse med togpassasjer. Det er svært viktig for Bane NOR i tiden fremover å kunne dokumentere de sporkreftene som oppstår når passerer stasjonsområdet og områder utenfor stasjonen for å kunne benytte disse målingene for å redusere vibrasjon mor bebyggelsen. Målestasjonen skal leveres og monteres ved Skonseng stasjon, og en målestasjon ca. 1 – 2 km. sør for stasjonen.
Etablering av midlertidige kontorlokaler inne på tunet ved nasjonalbiblioteket i Rana kommune
2. januar 2020 får Nasjonalbiblioteket Mo i Rana ca. 50 nye ansatte. I påvente av nytt permanent bygg skal det etableres midlertidige kontorlokaler for en stor andel av de nyansatte. Leveringstid er derfor svært viktig for prosjektet og vil bli tillagt betydelig vekt. Tilbydere oppfordres derfor til å prioritere en raskest mulig leveranse i sitt tilbud. Det skal etableres ca. 700m2 brutto bygningsareal med midlertidige kontorlokaler på indre tun ved Nasjonalbibliotekets eksisterende bygg på Mo i Rana. Bygget skal fortrinnsvis settes sammen av standard moduler, hvor det meste av tekniske installasjoner allerede er integrert. Bygget skal leies i 2,5 år med opsjon på forlengelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: