Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nytt signalsystem på Ofotbanen, Narvik-bjørnfjell
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Ny kai i Narvik
150m lengde. Projektering: WSP Sverige , Gävle
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Riving og nybygg av deler av kai på Fagernes
Deler av kaien skal rives og erstattes med ny.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Nybygg av barnehage i Beisfjord, Narvik
4-avdelings barnehage. Planområdets størrelse ca 9.2 daa, hovedformål ca 3.8 daa.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Traséen som skal graves er ca 400 m.
Ombygging av næringbygg i Narvik
Full ombygging av arealer på 1. etasje (se egen beskrivelse og markering med blå sky på tegning). Avgrensing av arealer på 2. etasje i henhold til tegning. Ombygging av ventilasjon.
Ombygg av kontor til leiligheter i Narvik
Felles takterrasse. I Dronningens gate skal gamle kontorlokaler i tredje- og fjerde etasje gjøres om til leiligheter.
Tilbygg av personalbygg ved Djupvik Miljøpark i Narvik
Tilbygg som skal omfatte kontor, møterom, teknisk rom, heis/løfteplattform, lager, personalrom/spiserom, toalett, HCWC, teknisk rom, garderober med ren og skitten sone for utepersonell mm.
Sanering og trykkreduksjon av vann- og avløpsledninger i Narvik
Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i deler av Ekornveien og Gaupeveien samt i terrenget mellom de to gatene. I de delene av strekningen som ligger i veg skal det etableres separatsystem for spill- og overvann. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring/adkomst til de eiendommer som blir berørt under anleggsperioden. Eksisterende trykkreduksjonskammer skal utbedres og utvides. I eksisterende bygning i dag er trykkreduksjonsanlegg og rørarrangement plassert i rørkjeller og reservestrømsanlegg plassert i overetasjen. Som følge av at trykkreduksjonsventiler skal flyttes opp i første etasje, skal eksisterende reservestrømsaggregat flyttes ut i et tilbygg.
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Det skal saneres ca. 315 m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem. Arbeidene omfatter hovedsakelig: Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 315 m. Levering og montering av 3 nye vannkummer. Levering og montering av 5 nye spillvannskummer. Levering og montering av 5 nye overvannskummer. Levering og montering av 3 nye sandfangkummer. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning. Trafikkavvikling og midlertidig vann.
Utskifting av vinduer på videregående skole i Narvik
Det planlegges vindusutskiftninger nordøstlig side på den delen av bygget som omtales bygg B. Denne delen er på 5 etasjer. Konkurransen har opsjon på vindusutskiftning på sørvestlig side av bygg B.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: