Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av sykehus på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Energiklasse A og passivhus-standard.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Nybygg av kraftverk ved Tysfjord
15,00 GWh. 22 kV; 1,8 km jord el linje, 5,5 km sjøkabel.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Nybygg av barnehage i Beisfjord, Narvik
4-avdelings barnehage. Planområdets størrelse ca 9.2 daa, hovedformål ca 3.8 daa.
Etablering av molo, flytebrygge og infrastruktur på Fornes i Ballangen
Prosjektet omhandler bygging av molo, flytebrygge og infrastruktur (vei og vann til molo). (Ballangen kommune vil inngå i Narvik kommune fra årsskiftet 2019/2020.)
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Sanering og trykkreduksjon av vann- og avløpsledninger i Narvik
Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i deler av Ekornveien og Gaupeveien samt i terrenget mellom de to gatene. I de delene av strekningen som ligger i veg skal det etableres separatsystem for spill- og overvann. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring/adkomst til de eiendommer som blir berørt under anleggsperioden. Eksisterende trykkreduksjonskammer skal utbedres og utvides. I eksisterende bygning i dag er trykkreduksjonsanlegg og rørarrangement plassert i rørkjeller og reservestrømsanlegg plassert i overetasjen. Som følge av at trykkreduksjonsventiler skal flyttes opp i første etasje, skal eksisterende reservestrømsaggregat flyttes ut i et tilbygg.
Sikring av planoverganger på Ofotbanen
1 jord- og skogbruksovergang.
Riving av dam i Bjerkvik i Narvik kommune
Bjerkvik Dam, som ligger ca. 4 km i luftlinje fra Bjerkvik sentrum (Narvik kommune), er en massiv gravitasjonsdam av armert betong, og har en damlengde på ca. 28 m (15 m + 13 m). Flomløpet er ca. 6 m, meden ledemur på ca. 13 m. Oppdraget omfatter bl.a. etablering av anleggsvei, kontrollert nedtapping av magasinet, riving av demningen med tilhørende konstruksjoner og istandsetting av området etter riving.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Sanering av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer i Narvik
Fellesutlysning for Bjørnsons vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei og Falkbergets vei.
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken/Notveien i Narvik, del 2
Utskifting av vannledning av støpejern, nedstrøms trykkøkningsstasjonen i krysset Slyngbakken / Notveien. Dette inkluderer sanering av SJK-ledning og to vannkummer, nedsetting av én ny kum og legging av PE-ledning opp til eksisterende kum utenfor trykkøkningsstasjonen. Ledningen skal kobles inn i kum med PE-krage og løsflens. På denne ledningen skal én stikkledning kobles inn ved hjelp av anboring. I tillegg skal det settes ned ny kum på trykkledningen oppstrøms stasjonen. Fra denne kummen skal det legges ned ny PE100 trykkledning i samme grøft som ny lavtrykksledning og kobles inn i ny kum på samme ledning.
Sanering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Narvik, del 1
Sanering av vannledning og avløps fellesledning inkludert fire avløpskummer og to vannkummer i Blåbærveien. Dette skal gjøres for å separere avløpet og det skal legges ned ny vannledning, overvanns- og spillvannsledning. Det skal settes ned fire overvannskummer, fire spillvannskummer, og to vannkummer. Fire sandfang/sluk skal tas inn på det nye overvannsnettet. Overvannsledningen skal ledes østover langs Emmenesveien til større OV-ledning av betong. Fire boliger skal ha vannstikk fra kum, ingen påkobling på ledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: