Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nytt signalsystem på Ofotbanen, Narvik-bjørnfjell
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020. 600 elever.
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Nybygg av boliger og aktivitetsarealer i Narvik
Alpinveien 1, 3, 5 og 10. Prosjektet legger til rette for vaktrom, areal for aktiviteter og dagligstue. Bygningsmassen vil ha varierte boligrom, boliger, boligfellesskap; samlet anslått 40-50 boligenheter.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Traséen som skal graves er ca 400 m.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Ombygging av næringbygg i Narvik
Full ombygging av arealer på 1. etasje (se egen beskrivelse og markering med blå sky på tegning). Avgrensing av arealer på 2. etasje i henhold til tegning. Ombygging av ventilasjon.
Ombygg av kontor til leiligheter i Narvik
Felles takterrasse. I Dronningens gate skal gamle kontorlokaler i tredje- og fjerde etasje gjøres om til leiligheter.
Forlengelse av kryssingsspor mm. i Søsterbekk i Narvik
Ligger på prioriteringslisten på Ofotbanen (NTP 2014-2023).
Sanering og trykkreduksjon av vann- og avløpsledninger i Narvik
Narvik Vann KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger samt tilhørende kummer i deler av Ekornveien og Gaupeveien samt i terrenget mellom de to gatene. I de delene av strekningen som ligger i veg skal det etableres separatsystem for spill- og overvann. I forbindelse med utførelsen må det etableres midlertidig vannforsyning til abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Det må og etableres omkjøring/adkomst til de eiendommer som blir berørt under anleggsperioden. Eksisterende trykkreduksjonskammer skal utbedres og utvides. I eksisterende bygning i dag er trykkreduksjonsanlegg og rørarrangement plassert i rørkjeller og reservestrømsanlegg plassert i overetasjen. Som følge av at trykkreduksjonsventiler skal flyttes opp i første etasje, skal eksisterende reservestrømsaggregat flyttes ut i et tilbygg.
Riving av dam i Bjerkvik i Narvik kommune
Bjerkvik Dam, som ligger ca. 4 km i luftlinje fra Bjerkvik sentrum (Narvik kommune), er en massiv gravitasjonsdam av armert betong, og har en damlengde på ca. 28 m (15 m + 13 m). Flomløpet er ca. 6 m, meden ledemur på ca. 13 m. Oppdraget omfatter bl.a. etablering av anleggsvei, kontrollert nedtapping av magasinet, riving av demningen med tilhørende konstruksjoner og istandsetting av området etter riving.
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Det skal saneres ca. 315 m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem. Arbeidene omfatter hovedsakelig: Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 315 m. Levering og montering av 3 nye vannkummer. Levering og montering av 5 nye spillvannskummer. Levering og montering av 5 nye overvannskummer. Levering og montering av 3 nye sandfangkummer. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning. Trafikkavvikling og midlertidig vann.
Utskifting av vinduer på videregående skole i Narvik
Det planlegges vindusutskiftninger nordøstlig side på den delen av bygget som omtales bygg B. Denne delen er på 5 etasjer. Konkurransen har opsjon på vindusutskiftning på sørvestlig side av bygg B.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: