Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Etablering av infrastruktur for bolig- og hyttefelt på Hennes (Hinnøya) i Hadsel kommune
Det inngår opsjon på tilsvarende etablering av tilgrensende hyttefelt.
Omlegging av vannledning på Børøya i Hadsel
Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres ca. 67 meter ny vannledning på bakken med isolasjonskasse.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Nybygg av fortau langs Haugveien i Hadsel
Fra krysset Solstien til krysset Vikaveien. Ca 650 meter.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Bygging av pumpestasjon på Børøya
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Overføring fra sone 7c til RA3. Overføring av avløp fra sone 7c (Børøya boligområde/Børøya sør/Måkeveien). Anlegg av pumpeledning fra utslipp i sone 7c til Børøya renseanlegg. Bygging av pumpestasjon og ca. 1000 m pumpeledning.
Renovering av fasade og tak på dagsenter i Melbu kommune
Oppgradering av fasade, skifte av vinduer, etterisolering og montering av fasadeplater. Skifte av tak med etterisolering og nytt tak.
Ny strandpromenad mellom Nordneskaia og Børøybrua, Stokmarknes
Planen er at strandpromenaden skal gå langs havet fra Nordneskaia, forbi gamle Finnmarken, og langs Rødbrygga helt til Børøybrua. Den vil gå videre over Børøybrua til skulpturene.
Etablering av renseanlegg/slamavskiller ved pumpestasjon ved Gryttingselva i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 12 A - Etablering av renseanlegg/slamavskiller. Bygging av slamavskilleranlegg ved pumpestasjon ved Gryttingselva. 12 B og C– sanering av utslipp,som går direkte ut i sjøen. Utslippene føres til en felles slamavskiller og det etableres en ny utslippsledning.
Utvendig oppgradering av sykehjem i Stokmarknes
Videreføring oppgradering fasade / vinduer Stokmarknes sykehjem Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på bosenteri Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Rehabilitering av gangbru ved skole i Hadsel
Rehabilitering / utbedring av lekkasje gangbru Stokmarknes skole. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av tak på Riarhaugen bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av toaletter på kirke i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av ventilasjonsanlegg i barnehage i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny drenering på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: