Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 1
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Ny drenering på sykehjem ved Stokmarknes i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Rehabilitering av demning i Melbu
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Sikre drikkevannskilde og vannforsyning, oppfylle krav i drikkevannsforskriften.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Bygging av pumpestasjon på Børøya
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Overføring fra sone 7c til RA3. Overføring av avløp fra sone 7c (Børøya boligområde/Børøya sør/Måkeveien). Anlegg av pumpeledning fra utslipp i sone 7c til Børøya renseanlegg. Bygging av pumpestasjon og ca. 1000 m pumpeledning.
Utskiftning av hovedvannledning på Melbu
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskiftning av ca 1600 m hovedvannledning. Utskifting hovedvannledning fra Melbu vannbehandlingsanlegg til Urvannet.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata med fortau på samme strekning med nye gatelys.
Etablering av renseanlegg/slamavskiller ved pumpestasjon ved Gryttingselva i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 12 A - Etablering av renseanlegg/slamavskiller. Bygging av slamavskilleranlegg ved pumpestasjon ved Gryttingselva. 12 B og C– sanering av utslipp,som går direkte ut i sjøen. Utslippene føres til en felles slamavskiller og det etableres en ny utslippsledning.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvendig oppgradering av sykehjem i Stokmarknes
Videreføring oppgradering fasade / vinduer Stokmarknes sykehjem Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Riarhaugen
Renovering bad (8-10 stk) Riarhaugen bosenter. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Videreføring renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Stokmarknes
Renovering bad (8-10 stk) Stokmarknes sykehjem. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utskifting av ventilasjonsaggregat på kontor i Stokmarknes
Arbeidene består av demontering av et eksisterende ventilasjonsaggregat. Levering og montering av nytt ventilasjonsaggregat samt tilkobling tilpassing og tilkobling til bestående kanalnett. I leveransen inngår også nytt vannbåren kjøl og varmebatteri.
Oppgraderingstiltak av vei og VVA-anlegg i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Vegen skal rehabiliteres fordi strekningen har gamle VA-ledninger og er ikke utbygd med overvannsledning. Utskifting av ca 200 m VA-ledninger, legging av overvannsledning og oppbygging av gata.
Oppgradering av gulvflater på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av tak på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på bosenteri Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Enøktiltak på dagsenter i Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Renovering av tak på Riarhaugen bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på barnehage i Hadsel
Oppgradering vinduer.
Rehabilitering av gangbru ved skole i Hadsel
Rehabilitering / utbedring av lekkasje gangbru Stokmarknes skole. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av balkong på bosenter i Hadsel
Renovering av balkong i betong. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedre tak på barnehage i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av toaletter på kirke i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av gjerde og vei på kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det er behov for å oppgrader gjerde og ruste opp veiene inne på kirkegården, slik at de blir mer markert og gruset.
Opprydding av gravplass på kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Få ryddet på den øverste delen av gravplassen og fylt i farlige hull.
Nybygg av ventilasjonsanlegg i barnehage i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny ventilasjon på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av kjøkken på bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedre tak på bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Legionellasikring på bygg i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegård i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny drenering på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: