Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Etablering av ny bydel i Bodø
Ca. 50 dekar. Utviklingsområde Vest.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 4 m.fl
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Utvidelse alternativt nybygg av skole i Bodø, trinn 3
Skolekapasiteten må utvides i samband med boligbygging på Slakteritomta. Et alternativ er å bygge skole på tomt til tidligere Bodøsjøen barnehage. En utvidelse på Alstad skole er også et alternativ.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 2 mfl
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av ny 132 kV linje i Bodø kommune
5,5 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Sanering og utskiftning av VA-ledninger i Nordstrandveien i Bodø
Utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt.
Omlegging av 132 kV linje i Bodø kommune
3,2 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Rønvik
10 leiligheter og 5 rekkehus.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Utbedring av farled Landegode i Bodø
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Opparbeidelse av infrastruktur i Bodø
Infrastruktur for totalt 54 daa, ca 400 boliger.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø
Fire nye holdeplasser. Fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,3 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,65 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gate, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av ny fortau mellom Keisern til Thalleveien i Bodø
Rigg og drift, Sikring med anleggsgjerder. Rivning av eksisterende veianlegg, eks. asfalt ca. 3200 m2. Etablering av nytt fortau med kantstein, ca 450 m. Etablering av gatelys, kabelgrøft ca 590 m. Skilting.
TS-tiltak ved Einmoveien - Nordstrandveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Renovering av skifertak på sykehus i Rønvik
Eksisterende skifer tas ned og gjenbrukes, skifte av råteskadet tro, ny oppbygging av sløyfer og lekt. Eksisterende takstein gjenbrukes.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Anskaffelse av kontorlokaler til Helse Nord RHF i Bodø
Helse Nord RHF ønsker å leie kontorlokaler for anslagsvis 80 ansatte med tilhørende fasiliteter i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler i Bodø. 1500 m2-2000 m2.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering av ny fortau langs Årnesveien i Bodø
Strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: