Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Utvidelse alternativt nybygg av skole i Bodø, trinn 3
Skolekapasiteten må utvides i samband med boligbygging på Slakteritomta. Et alternativ er å bygge skole på tomt til tidligere Bodøsjøen barnehage. En utvidelse på Alstad skole er også et alternativ.
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 2 mfl
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av ny 132 kV linje i Bodø kommune
5,5 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Utbedring av farled Landegode i Bodø
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygg av sykehjem i Bodø
Omgjøre 9 stk leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etasje.
Oppgradering av trafikksikkerhetsmessige tiltak i Bodø
Krysset Bodøsjøveien Gamle Riksvei skal bygges om til kanalisert kryss. Krysset skal bygges om slik at trafikksikkerheten til alle trafikanter grupper økes. Eksisterende kantstopp og busslomme skal bygges om til gjeldende standarder for å ivareta sikkerheten til kollektivreisende. Arbeidet består av vegarbeid, asfaltarbeid, anleggsgartner-arbeid, vegmerking og belysning og elkraft.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Nordland
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Omlegging av 132 kV linje i Bodø kommune
3,2 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,3 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Demontering av 132 kV linje i Bodø kommune
1,65 km. Skogrydding: Silvanord AS.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gate, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 1
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Torvgt. fra prinsens gate til Bodø VGS, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Gjerdåsveien fra Leiteveien til Reinparkveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Parkveien fra Bankgt. til Jordbruksveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Holtan i Skivika, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Jernbaneovergang i Rønvik v/Einmoveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Rehabilitering av kjelleretasjer ved videregående skole i Bodø
Rehabilitering av kjelleretasjen i bygg - YZ ved Bodø videregående skole på grunn av fuktskader, inneklimaproblemer og problemer med avløpsledningene.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Sagelva på Rv 80 i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1000m.
Etablering av ny glassfasade på videregående skole i Bodø
Oppdraget er tre delt: Ny glassfasade for bibliotek. Nytt glasstak for hovedgata og idrettsbygg. Nye vinduer som er spesifisert i denne konkurransen. Oppdraget omfatter også rivning og deponering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: