Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av industri-, håndverks- og lagerbygg i Bodø
Ca. 30 daa. Gnr/Bnr: 138/700, 1891 (kommunal veggrunn, Burøyveien), 461, 590, 1635, 2426, 4343, 4345, 4362, 4523, 4556 og 4563.
Etablering av depotlading til bussdepot i Bodø kommune
Låg og beslag - Bodø sikkerhet og lås AS
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø
Godkjent detaljreguleringen. Naturtomter på ett mål per tomt.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Etablering/forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Nordland fylke 2021-2023
Gjelder 12 stk. ferjekaier, dvs. alle statlige ferjekaier på riks-/ Europaveinettet i Nordland fylke. Kontrakten gjelder disse kaiene: Bodø, tre kaier i Bognes, Drag, Kjøpsvik, to kaier i Lødingen, Moskenesvåg, Røst, Skarberget og Værøy.
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Rehabilitering av fasade m.m på rehabiliteringssenter i Bodø
I tillegg til utbedringer av skader skal arbeidene inkludere etterisolering av yttervegger, utskifting av alle vinduer, etablering av integrert solcelleanlegg i fasaden samt montasje av nye fasadeplater. Gjenbruk av deler av eksisterende fasadekledning skal medtas som opsjon.
Skogrydding på strekningen Nordlands- og Ofotbanen, 2021
Det skal utføres skogrydding, hogst (maskinell og manuell) på strekningen Steinkjer - Bodø og skogrydding ettervekst på strekningen Bodø - Mo i Rana. I tillegg til dette skal det utføres noe hogst og ettervekst på Ofotbanen.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 1
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 2
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Etablering av nytt VA-anlegg m.m i Bodø kommune
Etablering av nytt VA-anlegg i Rensmoveien-Bankgata med flere. Prosjektet omfatter også vei i samme veiklasse/ standard som dagens vei, samt trekkerør for gatelys.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av droppsone ved skole i Bodø kommune
Det skal etableres droppsone for barn ved mørkvedmarka skole. Droppsonen etableres for levering og henting av barn i barnehagen og de minste elever i barneskolen. Det etableres fortau langs droppsonen samt fra droppsone og opp til familiesenteret. Inn- og utkjøring innsnevres for å tydeliggjøre hvor adkomst er.
Utskifting og oppgradering av dører på videregående skole i Bodø kommune
Nordland Fylkeskommune planlegger utskifting/oppgradering av ca. 565 eksisterende dører på Bodin videregående skole. Det skal leveres ca. 400 nye dører og det beholdes 165 dører.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering avfallsbeholdere for Glass- og metallemballasje i Bodø
Oppdragsgiver skal ha opsjon på kjøp av inntil 5500 stk 140 L og 250 stk 240 L avfallsbeholdere i 2022.
Etablering av nytt driftsbygg/servicebygg ved studentboliger på Mørkvedlia i Bodø
Etablering av driftsbygning som inkluderer garasje, pauserom og garderobefasiliteter. Utvendig skal det være biloppstillingsplass. På sommeren vil bygget fungere som driftsbygning og pauserom for park og idrettsseksjonen på mørkved, vinterstid vil det være pauserom i forbindelse med brøyterode.
Drift- og vedlikehold av asfaltarbeider i Nord-Norge, 2021
Dette omfatter 4 kontrakter: 5-18-2021-07 Helgeland og Salten, 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen, 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad område og 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Midlertidig elektrokontrakt for fylkesveier i Nordland, 2021
Nordland fylkeskommune hadde tidligere i år ute konkurransen E1853 Ofoten, Lofoten og Vesterålen 2020-2025 Driftskontrakt elektriske anlegg. Konkurransen ble kansellert ut fra KOFA avgjørelse. Nordland fylkeskommune har dermed behov for midlertidig kontrakt drift av våre anlegg. Kontraktsperioden gjelder for 01.02.2021 - 31.08.2021.
Masseuttak i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser som skal nyttes til ny lufthavn i Bodø.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Ombygging til midlertidig aktivitetssenter på Vollen i Bodø
SHA Koordinator i utførelsesfasen: Cowi AS v/ Claus Mellingen.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Etablering av nytt sponavsugrom, mesanin og endringer av eksisterende sponavsuganlegg på videregående skole i Bodø
Det skal etableres nytt rom for plassering av eksisterende og ny sponavsugmaskiner, samt etablere mesanin i V1056.2 Fleksibelt verkstedareal. Sponavsugrom skal være ca 11 m2 og bygges mot yttervegg og eksisterende innervegg. Rommet møbleres med 2 stk sponavsugmaskiner. Ett av eksisterende vindu demonteres og skal erstattes med en port. Det skal benyttes tunge materialer/isolasjon for å hundre lydgjennomgang til øvrige lokaler. Skolen har et eksisterende sponavsuganlegg med 1 stk sponavsugmaskin. Eksisterende sponavsugmaskin skal demonteres og flyttes til det nye sponavsugrommet. I tillegg skal det leveres en ny sponavsugmaskin som plasseres i det nye sponavsugrommet. Det skal bygges mesanin i rom V1056.2 Fleksibelt verkstedareal og over sponavsugrommet. Mesanin skal bygges i stål og ha arbeidsbåser for elever på mesanin.
Rehabilitering av yttertak på sykehus i Bodø
Taket er en kombinasjon av skråtak med 15° takvinkel (ca. 250m2) og flatt kompakt tak (ca. 60m2) med innvendig nedløp. Takene består av takbelegg på flate områder og takplater med bølgeprofil på de skrånede flatene.
Anskaffelse av nye tilpassede møbler og plantekasser på parker i Bodø kommune
Rådhusparken og Solparken skal møbleres med nye tilpassede møbler og plantekasser.
Oppgradering av utomhusanlegg ved barnehage i Bodø
Oppgraderingen gjelder i hovedsak rundt bygget og i områdets østre og nordvestre del. I utforming av uteanlegget har det vært fokus på å fremme inkluderende og varierende lek. Valg av nye apparater og lekeelementene er gjort etter barnehagens ønske og for å supplere eksisterende apparater på tomta.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bodø kommune
Uteområdet skal oppgrader med nye apparater for lek og spill. Oppgradering av sandfang og asfalt samt nytt avfallhåndtering.
Utskifting av dører, adgangskontroll og innbruddsalarm på fylkeshuset i Bodø
Utskifting av ca. 40 eksisterende dører på Fylkeshuset i Bodø. I dette arbeidet inngår det også leveranse av blant annet adgangskontrollsystem og dørautomatikk på de fleste av dørene som skiftes, levering og montering av adgangskontrollsystem på flere eksisterende dører og montering av innbruddsalarm anlegg mm.
Full renovering av garderober på idrettshall i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Utskifting av vinduer og dører på videregående skole i Bodø
Det skal etableres ny drenering på nord-enden av bygg Y, Bodø videregående skole. Eksisterende hovedinngang på bygget skal i den forbindelse bygges om både utvendig og innvendig. Eksisterende inngang på midten av bygget skal gjøres rullestolvennlig.
Ny hovedtavle på sykehus i Bodø kommune
Det er planlagt å erstatte eksisterende hovedfordeler for Nordlandssykehuset HF, Rønvik. Dagens hovedfordeler er fra 1965 og er plassert i bygg J, plan 1. Ny hovedfordeler plasseres i samme bygg men i kjelleretasjen. Spenningssystem er IT 230V/50Hz. Det er etablert ny trafo og inntakskabler (TFXP 3x3x300mm2 Cu) leveres og legges frem til ny hovedfordeler av Dragefossen Kraft. Tilførselskablene kommer inn i bunn av ny hovedtavle. Kabler gjennom gulv i tavlen er innstøpt, så det må tas høyde for tørrborring/meisling for å få løs kabler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: