Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359 mfl. Det legges til rette for to nybygg over en sammenhengende næringssokkel.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø
Godkjent detaljreguleringen. Naturtomter på ett mål per tomt.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Riving og nybygg av renseanlegg i Bodø kommune
HMS KS: Lafopa Industrier AS, Per-Ole Jensvik.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Rønvik
10 leiligheter og 5 rekkehus.
Etablering/forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Nordland fylke 2021-2023
Gjelder 12 stk. ferjekaier, dvs. alle statlige ferjekaier på riks-/ Europaveinettet i Nordland fylke.
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Rehabilitering av fasade m.m på rehabiliteringssenter i Bodø
I tillegg til utbedringer av skader skal arbeidene inkludere etterisolering av yttervegger, utskifting av alle vinduer, etablering av integrert solcelleanlegg i fasaden samt montasje av nye fasadeplater. Gjenbruk av deler av eksisterende fasadekledning skal medtas som opsjon.
Oppgradering av friområde sentralt i Bodø kommune
Omfatter opprusting av eksisterende snarvei, nye lekeapparater, belysning, vegetasjonsrydding og nye benker og oppholdssteder.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 1
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av droppsone ved skole i Bodø kommune
Det skal etableres droppsone for barn ved mørkvedmarka skole. Droppsonen etableres for levering og henting av barn i barnehagen og de minste elever i barneskolen. Det etableres fortau langs droppsonen samt fra droppsone og opp til familiesenteret. Inn- og utkjøring innsnevres for å tydeliggjøre hvor adkomst er.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Utskifting og oppgradering av dører på videregående skole i Bodø kommune
Nordland Fylkeskommune planlegger utskifting/oppgradering av ca. 565 eksisterende dører på Bodin videregående skole. Det skal leveres ca. 400 nye dører og det beholdes 165 dører.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Etablering av strømtavler i Nord-Trøndelag
Kontrakten omfatter bygging og levering av 71 strømtavler i Nord-Trøndelag.
Ombygging til midlertidig aktivitetssenter på Vollen i Bodø
SHA Koordinator i utførelsesfasen: Cowi AS v/ Claus Mellingen.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Etablering av ladeinfrastruktur/pantografladere for elbusser i Bodø kommune
Fellesutlysning/felleskontrakt for: Løpsmarka, Stordalen, Bodø lufthavn (2 stk), Kudalsveien ved Nord Universitet og Bjørndalslia.
Utvendig tiltak for universell utforming ved kirke i Bodø
Riving av deler av eksisterende utvendig trapp, kjellervindu og area ved kjellervindu. Etablering av ny utvendig trapp, samt grunnarbeider i forbindelse med fornyelse av drenering rundt eksisterende våpenhus.
Utskifting av dører, adgangskontroll og innbruddsalarm på fylkeshuset i Bodø
Utskifting av ca. 40 eksisterende dører på Fylkeshuset i Bodø. I dette arbeidet inngår det også leveranse av blant annet adgangskontrollsystem og dørautomatikk på de fleste av dørene som skiftes, levering og montering av adgangskontrollsystem på flere eksisterende dører og montering av innbruddsalarm anlegg mm.
Full renovering av garderober på idrettshall i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Opparbeidelse av ny oppstillingsplattform på Stormyta i Bodø
Norsk Luftfartsmuseum skal etablere en utstillingsplattform for en varig plassering av en Boeing 737-300 vest for museumsbygg på Stormyra i Bodø. Oppdraget omfatter også å rive, fjerne eksisterende oppstillingsplass og gjenbruke eksisterende masse.
Ny hovedtavle på sykehus i Bodø kommune
Det er planlagt å erstatte eksisterende hovedfordeler for Nordlandssykehuset HF, Rønvik. Dagens hovedfordeler er fra 1965 og er plassert i bygg J, plan 1. Ny hovedfordeler plasseres i samme bygg men i kjelleretasjen. Spenningssystem er IT 230V/50Hz. Det er etablert ny trafo og inntakskabler (TFXP 3x3x300mm2 Cu) leveres og legges frem til ny hovedfordeler av Dragefossen Kraft. Tilførselskablene kommer inn i bunn av ny hovedtavle. Kabler gjennom gulv i tavlen er innstøpt, så det må tas høyde for tørrborring/meisling for å få løs kabler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: