Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Etablering av hotell/overnatting med parkering i Bodø
Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Gnr/bnr: 138,/2116, 2135, 2165. Ca 4,5 daa.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Til- og ombygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Etablering/ forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Asfaltarbeider langs fylkesveier i Nordland
Konkurransen er delt inn tre konkurranser: - Lofoten Vesterålen og Ofoten. - Salten. - Helgeland.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Vedlikeholdsarbeider med tunnel og fjellsikring i Nordland fylkeskommune 2020-2021
Arbeidet er i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk, sprøytebetong, montering av bolter, vegetasjonsrydding, montering av steinsprangnett, montering av isnett.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Nordland
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Samlekontrakt for bruvedlikehold Nord 2020
Kontrakten omfatter bruvedlikeholdsarbeider på riks- og europaveger i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke.
Etablering av strømtavler i Nord-Trøndelag
Kontrakten omfatter bygging og levering av 71 strømtavler i Nord-Trøndelag.
Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate og etablering av gang- og sykkelvei i Bodø
Mellom Prinsens gate og Kongens gate. Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate, etablering av gang- og sykkelvei samt etablering av mindre grøntområde.
Sanering vei og VA Parkveien mellom Bankgata og Jordbruksveien i Bodø
Dagens VA-anlegg består av en felles avløpsledning og går fra Helliesens gate og vestover mot Bankgata. På hele strekningen mellom Bankgata og Jordbruksveien skal det legges ny vann- og overvannsledninger, mens det legges ny spillvannsledning mellom Biskop Kroghs gate og Bankgata. Hensikten med saneringen er å legge til rette for et separatsystem for VA-anleggene samt avvanning av vegoverflatene for hele strekningen. Total lengde ca. 360m.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Region Nord 2020 - Tilbudsrunde 1
Felles utlysning for 5-18-2020-01 Helgeland, 5-18-2020-02 Salten, 5-19-2020-01 Tromsø/Nord-Troms, 5-19-2020-02 Sør- og Midt-Troms og 5-20-2019-01 Vest-Finnmark.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Sagelva på Rv 80 i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1000m.
Rehabilitering av kjelleretasjer ved videregående skole i Bodø
Rehabilitering av kjelleretasjen i bygg - YZ ved Bodø videregående skole på grunn av fuktskader, inneklimaproblemer og problemer med avløpsledningene.
Utskifting av dører/vinduer og mindre bygningstekniske arbeider på ungdomsskole i Bodø
Utskiftning av dører og vinduer som ikke tilfredsstiller brannkrav i tillegg til mindre bygningstekniske arbeider som for eksempel oppføring av eltavlenisjer, nye mellomliggende rom (brannceller) i forbindelse rømningsveier, samt utskiftning av flere eksisterende underfordelere.
Tilbygg av vognskur og oppgradering av garderobe i barnehage i Bodø
Vognskur med plass for inntil 10 barnevogner.
Innvendig rehabilitering og ombygging på bo- og omsorgssenter i Bodø
Oppgradering av 1. 2. og 3. etasje i Kongens gate 16 – i Bodø sentrum. Hovedaktiviteten gjelder ombygginger i 1. etasje. Det planlegges også oppgraderinger i 2. og 3. etasje, etter branntilløp.
Oppgradering av SD-anlegg for barne-og ungdomssskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Utvendig tiltak for universell utforming ved kirke i Bodø
Riving av deler av eksisterende utvendig trapp, kjellervindu og area ved kjellervindu. Etablering av ny utvendig trapp, samt grunnarbeider i forbindelse med fornyelse av drenering rundt eksisterende våpenhus.
Utskifting av dører m.m på fylkeshuset i Bodø
Utskifting av ca. 40 eksisterende dører på Fylkeshuset i Bodø. I dette arbeidet inngår det også leveranse av blant annet adgangskontrollsystem og dørautomatikk på de fleste av dørene som skiftes, levering og montering av adgangskontrollsystem på flere eksisterende dører og montering av innbruddsalarm anlegg mm.
Etablering av ny treningspark ved Keiserstien i Bodø
I samarbeid med Turgruppa Keiservarden.
Etablering av ny treningspark i Tverlandet, Bodø
I samarbeid med Tverlandsmarkas venner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: