Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km).
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Ny tunnel på Fylkesveg 191 Ågothammeren i Nesset
ÅDT 150. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Ny gang- og sykkelvei Fv 62 på Rød
Estimert gjennomføring i 2026/2027.
Ny gang- og sykkelvei Fv 62 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Ny ferjekai i Molde
Romsdalspakken del 2.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Ny gang- og sykkelvei Fv 662 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Molde
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Ny ferjekai på Sølsnes i Molde
Ny tilleggskai + liggekai i nærleiken. Romsdalspakken del 2.
Etablering av bru og tilhørende infrastruktur for sykehus i Molde
Prosjektering og bygging av to bruer med tilhørende veg tilkobling med teknisk infrastruktur. Tilknytning bru E39 Oppdølselva nord gang- og sykkelvegbru vest for sykehustomten. Det skal også utføres skjøtsling/stell og etablering av tursti veg skogbelte mellom de to bruerne. Opsjon for Molde kommune ved gang- og sykkelvegtilknytning fra Vigvollvegen til gang- og sykkelvegbru vest.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 1
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Molde
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18)
Etablering av nytt industribygg i Årødalen, Molde
Opparbeidelse av infrastruktur pågår på separat prosjekt.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 62 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Oppgradering av tunnel Fv 666 i Molde
Strossing pga skilta høgde 3,8 m.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Utbedring av E39 Lergrovik - Årø. Plan nr 1502201136.
Reguleringplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Vintervedlikehold av kommunale veier, gangveier, fortau og parkeringsplasser i Molde kommune
Fellesutlysning for: Delkontrakt 1: Midsund sentrum. Delkontrakt 2: Akselvoll og Ugelvik. Delkontrakt 3: Rakvåg Sør Heggdal. Delkontrakt 4: Midøya. Delkontrakt 5: Rode 4 Hjelset Vest.
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Riving av bygninger langs E39 Lønset-Hjelset/Rv.70 Kristiansund og E39 i Ørsta
Riving og fjerning av ca. 20 bygninger – sortering og levering til godkjent mottak.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Oppgradering av tak på utleiebolig i Molde
Tiltaket omhandler riving av eksisterende tak og oppbygging av nytt.
Oppgradering av kunstgressbane i Molde kommune
Den eksisterende kunstgressbanen på KGB Lubbenes skal rives og saneres. Det skal opparbeides en ny kunstgressbane med samme plassering som den eksisterende. Den nye kunstgressbanen skal bygges opp med varme i dekket og med snødeponi rundt hele banen. Det skal etableres samlekummer rundt hele spilleflaten, med system for granulatfangst. Det skal etableres luker i gresset for tilkomst til granulatsiler. Det skal opparbeides nødvendige støttemurer rundt banen, og det skal være tett nederst mot banen for å sikre granulatfangst. Det skal leveres gjerder og ballfangernett rundt hele banen. Tiltaket omhandler også riving av gamle master og lysarmaturer og levering til deponi, samt etablering av ny flombelysning basert på LED teknologi med mulighet for fjernstyring.
Etablering av to tennisbaner på friluftsområde i Molde
Opsjon på en tredje bane og på islegging av banene vintertid.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.
Revisjon/ombygging av apparatvogn til omformere i Norge
Ombygging apparatvogn 881 (til 962).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: