Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Etablering av sjøfront i Molde
Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Etablering av bru og tilhørende infrastruktur for sykehus i Molde
Prosjektering og bygging av to bruer med tilhørende veg tilkobling med teknisk infrastruktur. Tilknytning bru E39 Oppdølselva nord gang- og sykkelvegbru vest for sykehustomten. Det skal også utføres skjøtsling/stell og etablering av tursti veg skogbelte mellom de to bruerne. Opsjon for Molde kommune ved gang- og sykkelvegtilknytning fra Vigvollvegen til gang- og sykkelvegbru vest.
Oppgradering av Fv 64 Tussetunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2840m.
Oppgradering av Fv 662 Nakke-/Haukabøtunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 290m og 870m.
Forlengelse av skredoverbygg på Fv 191 Sleperen i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Bro på Fv 191 Hasselbo camping i Nesset
Bro over skredløpet, ca 15 m. Plastring av bekkeløp På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Nybygg av sorteringshall for avfall i Molde
Bygget består av en sorteringshall, med et fotavtrykk på ca. 3380 m2 BTA.
Rassikring på Fv 191 Styggura i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Rassikring på Fv 191 Staudeelva i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype flom.
Rassikring på Fv 191 Indre Torehammaren i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,4 (middels). Skredtype stein.
Rassikring på Fv 191 Ytre Torehammarfonna i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Rassikring på Fv 191 Ålibekken i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels).
Etablering av to tennisbaner på friluftsområde i Molde
Opsjon på en tredje bane og på islegging av banene vintertid.
Etablering av sykkelparkering og gang/tilkomstveier ved idrettsbygg i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Etablering av sykkelparkering og gang/tilkomstveier ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Sanering og riving av bolighus i Molde kommune
Gjerder, porter etc. skal rives som en del av tiltaket.
Etablering av sykkelparkering ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Etablering av takoverbygg over sykkelparkering ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: