Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km).
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Molde
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Etablering av bru og tilhørende infrastruktur for sykehus i Molde
Prosjektering og bygging av to bruer med tilhørende veg tilkobling med teknisk infrastruktur. Tilknytning bru E39 Oppdølselva nord gang- og sykkelvegbru vest for sykehustomten. Det skal også utføres skjøtsling/stell og etablering av tursti veg skogbelte mellom de to bruerne. Opsjon for Molde kommune ved gang- og sykkelvegtilknytning fra Vigvollvegen til gang- og sykkelvegbru vest.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 1
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Forlengelse av skredoverbygg på Fv 191 Sleperen i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Etablering av nytt industribygg i Årødalen, Molde
Opparbeidelse av infrastruktur pågår på separat prosjekt.
Bro på Fv 191 Hasselbo camping i Nesset
Bro over skredløpet, ca 15 m. Plastring av bekkeløp På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Nybygg av sorteringshall for avfall i Molde
Bygget består av en sorteringshall, med et fotavtrykk på ca. 3380 m2 BTA.
Utvidelse av rulleskiløype på Skaret i Molde
1,7 km asfaltert rulleskibane.
Rassikring på Fv 191 Styggura i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Rassikring på Fv 191 Staudeelva i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype flom.
Rassikring på Fv 191 Indre Torehammaren i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,4 (middels). Skredtype stein.
Rassikring på Fv 191 Ytre Torehammarfonna i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Rassikring på Fv 191 Ålibekken i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels).
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Riving av bygninger langs E39 Lønset-Hjelset/Rv.70 Kristiansund og E39 i Ørsta
Riving og fjerning av ca. 20 bygninger – sortering og levering til godkjent mottak.
Oppgradering av tak på utleiebolig i Molde
Tiltaket omhandler riving av eksisterende tak og oppbygging av nytt.
Oppgradering av kunstgressbane i Molde kommune
Den eksisterende kunstgressbanen på KGB Lubbenes skal rives og saneres. Det skal opparbeides en ny kunstgressbane med samme plassering som den eksisterende. Den nye kunstgressbanen skal bygges opp med varme i dekket og med snødeponi rundt hele banen. Det skal etableres samlekummer rundt hele spilleflaten, med system for granulatfangst. Det skal etableres luker i gresset for tilkomst til granulatsiler. Det skal opparbeides nødvendige støttemurer rundt banen, og det skal være tett nederst mot banen for å sikre granulatfangst. Det skal leveres gjerder og ballfangernett rundt hele banen. Tiltaket omhandler også riving av gamle master og lysarmaturer og levering til deponi, samt etablering av ny flombelysning basert på LED teknologi med mulighet for fjernstyring.
Sanering og riving av bolighus i Molde kommune
Gjerder, porter etc. skal rives som en del av tiltaket.
Etablering av to tennisbaner på friluftsområde i Molde
Opsjon på en tredje bane og på islegging av banene vintertid.
Etablering av sykkelparkering og gang/tilkomstveier ved idrettsbygg i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Etablering av sykkelparkering og gang/tilkomstveier ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Revisjon/ombygging av apparatvogn til omformere i Norge
Ombygging apparatvogn 881 (til 962).
Etablering av sykkelparkering ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.
Etablering av takoverbygg over sykkelparkering ved skole i Molde
Handles opp sammen med Kviltorp skole, Bekkevoll ungdomsskole, Nordbyen skole, Træffhuset, Kvam skole og Langmyra skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: