Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av skole på Eidet i Haram kommune
1-10 trinns skole. Kapasitet til 600 elever.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Utvidelse av hotell i Spjelkavik
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av barneboliger i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Spjelkavik sentrum
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Nytt nødstrømsaggregatbygg og nødstrømsaggregater for Ålesund sykehus
Byggherrestyrte entrepriser. - Delkontrakt E292 - Bygningsmessige arbeider er satt som hovedentreprenør. - Delkontrakt E460 - Nødstrømsaggregat arbeider er satt som sidestilt sideentreprenør. - Delkontrakt E294 - Utvendige bygningsmessige arbeider.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Kollektivterminal sentrum i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Utbedring av trappegater i Ålesund sentrum
Utbedring av fem trappegater i Ålesund sentrum. Formålet med dette arbeidet er å gjøre trappegatene synlige og skape attraktivitet - folk skal få lyst til å bruke trappene, ved at trappegatene skal fremstå som trygge og attraktive byrom i sentrum.
Til- og ombygg av kontor og museum i Ålesund
Prosjektet er todelt, der den ene delen omfatter tilrettelegging for en bedre kundeopplevelse for museets besøkende, og den andre delen er utvidelse og ombygging av kontorarealer. Dagens hovedadkomst skal flyttes fra nedre til øvre plan, der det skal lages nytt inngangsparti og resepsjon i tilknytning til eksisterende kafé. Besøkende vil på denne måten få en bedre flyt gjennom museets innvendige formidlingsområder. Det skal videre etableres en balkong i tilknytning til eksisterende kafé mot øst, innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Utvendig skal det etableres en ny trappe- og rampeløsning, som vil lede opp til den nye hovedinngangen. I Kaibygget skal plan 2 utvides mot nord for å gjøre plass for flere kontorer/møterom, og resterende areal i etasjen skal ombygges. Dette vil skje innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Endringen innebærer bl.a. flytting av dagens aggregatrom, og levering av nytt ventilasjonsaggregat lokalisert i plan 1.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ålesund kommune
Rehabilitering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Grindvikvegen. Om lag 380 meter 160 PVC skal byttes ut med ny VL 180 PE. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. På deler av denne strekningen skal avløpsledningene skiftes ut. Videre skal det etableres ny vannledning fra Grindvikvegen mot landtak for sjøledning til Svorta, om lag 280 meter VL 180 PE i ny trase.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m på Sørneset i Ålesund
Ålesund kommune skal rehabilitere eksisterende ledninger for vann og avløp i Nils Winds veg, Magdevågvegen og Sørnesvegen på Sørneset. Omtrent 300 meter blanding av 110 PVC, 100 og 150 støpejern vannledning skal skiftes ut med 180 PE ledning. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. Om lag 235 meter 225 betong og 30 meter 250 PVC felles ledninger utskiftes med 160 PVC spillvannsledning, samt å legge 265 meter overvannsledning for separering og 8 nye gatesluker for overvannshåndtering. Det skal også etableres 3 nye hydranter for å øke brannvanndekningen i området.
Nybygg av omsorgsboliger på Kverve i Ålesund
Bygging av to små frittstående bygninger.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Rehabilitering av fasade for skole i Ålesund kommune
Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse for prosjektet Lerstad skole – rehabilitering Bygningsmessige arbeider: Anskaffelsen omfatter rehabilitering av nord-, vest- og deler av sørfasaden av bygg A. Dette omfatter utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering og nye fasadeplater. Fasadeareal: 575 m2.
Etablering av nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/bnr: 531/3 med fleire. Private grunneiere.
Etablering av landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund kommune
Etablering av et landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund. Anlegget skal bygges på Prestebrygga, som ligger sentralt i Ålesund by, og kunne forsyne cruiseskip som ligger på Prestebrygga og Storneskaia. Begge kaiene er pælekaier. Omformeranlegget skal kunne forsyne alle cruiseskip som kommer til Ålesund, og skal bygges etter IEC-80005-1:2019 og IEC 80005-2:2016. Omformeranlegget vil bestå av 2 x 16 MVA, som begge skal kunne levere spenning på både 11 kV og 6,6 kV, og på 50 og 60 Hz.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Tilrettelegging av tilkomstvei og tomtearrondering
Gnr/bnr: 533/10 og 531/145, 146.
Utskifting av heiser på sykehus i Ålesund
Utskifting og installasjon av ny akuttheis/sengeheis/vareheis R-16 i hovedfløy øst ved Ålesund sjukehus. Kontraktarbeidet omfatter alle fagområder i forbindelse med riving av eksisterende heis, samt levering og montering av ny kombinert akuttheis/sengeheis/vareheis i eksisterende heissjakt. Heisen går over 11 etasjer, og ny heis kommer derfor i tiltaksklasse 3. Heisen R-16 er plassert lengst nord av 3 heiser som ligger ved siden av hverandre. De to andre heisene planlegges utskiftet innen kort tid, og det skal derfor gis opsjonspris på utskifting av disse to heisene utført tilsvarende som heis R-16.
Etablering av spillvannspumpestasjon i Ålesund kommune
Etablering av spillvannspumpestasjon i eksisterende bygg i Sorenskriver Bullsgate 53. Installasjonen skal etableres i et havnelager med god tilkomst fra Torberg Arnesons gate og langs kaien mot vest og med port som muliggjør tilgang med lastebil. Pumpestasjonen skal samle spillvann for avløpssonen i Sorenskriver Bulls Gate, og spillvannet skal videre pumpes via en tidligere lagt pumpeledning i retning mot renseanlegget på Flatholmen.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Midt: kontorsteder i Steinkjer, Gurskøy, Stranda, Ålesund, Kristiansund, Molde, Surnadal, Oppdal, Røros, Støren, Hitra, Trondheim, Levanger, Husbysjøen og Namsos.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: