Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Ny Brosundbro og gate fra Hotel Waterfront til Posthuskrysset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Ny bro og gate fra Waterfront til Posthuskrysset.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Nytt signalbygg ved Dronning Sonjas plass i Ålesund
Utviklingspotensial: 3000-5000 m2.
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Kollektivterminal sentrum i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av høydebasseng på Haramsøya i Ålesund kommune
Bygging av høydebasseng i GUP på Austnes på Haramsøya i Ålesund kommune. Bassenget skal i tillegg til ordinær døgnutjevning dekke et reservevolum for kortere brudd i vannforsyningen til Haramsøy, Lepsøy og Skuløy.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Til- og ombygg av kontor og museum i Ålesund
Prosjektet er todelt, der den ene delen omfatter tilrettelegging for en bedre kundeopplevelse for museets besøkende, og den andre delen er utvidelse og ombygging av kontorarealer. Dagens hovedadkomst skal flyttes fra nedre til øvre plan, der det skal lages nytt inngangsparti og resepsjon i tilknytning til eksisterende kafé. Besøkende vil på denne måten få en bedre flyt gjennom museets innvendige formidlingsområder. Det skal videre etableres en balkong i tilknytning til eksisterende kafé mot øst, innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Utvendig skal det etableres en ny trappe- og rampeløsning, som vil lede opp til den nye hovedinngangen. I Kaibygget skal plan 2 utvides mot nord for å gjøre plass for flere kontorer/møterom, og resterende areal i etasjen skal ombygges. Dette vil skje innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Endringen innebærer bl.a. flytting av dagens aggregatrom, og levering av nytt ventilasjonsaggregat lokalisert i plan 1.
Nybygg av adkomstvei til skole i Ålesund
Formålet med avtalen er bygging av ca. 400 meter ny adkomstvei til Emblem skule inkludert tilhørende fortau, drenering og belysning. Ny vei går delvis i eksisterende og delvis i ny trasé. Det skal også oppgraderes kommunalt VA- anlegg på deler av strekningen. Prosjektet skal startes opp snarest etter kontraktsinngåelse. Vei a_SV3 som er cirka 100 meter lang skal opparbeides først, og minimum som en anleggsvei. Ferdigstillelse av a_SV3 og øvrige anlegg senest i løpet av mai 2021. Prosjektet organiseres som en hovedentreprise (utførelsesentreprise), basert på NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt". Merknader til avtalen: Oppdragsgiver tar forbehold om at det vil bli inngått kontrakt med totalentreprenør etter samspillsperiode for bygging av Emblem skule, og nødvendige politiske vedtak.
Rehabilitering av ledningsnett i Ålesund kommune
- Vann- og avløpsarbeid: *Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. *Vann- og avløpsledninger. *Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. *Kummer i betong og plast. *Sandfangskummer for vegsluk. - Kabelarbeid: *Trekkerør og kabelkummer. - Annet arbeid knyttet til: *Saging, lapping og legging av asfaltdekke. *Trafikkhåndtering og skilting. *Sikring av grøft for trafikanter og beboere. *Vegoppbygging iht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering iht. graveinstruks i offentlig veg.
Utskifting av VA-ledninger m.m. i Ålesund kommune
- Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. - Vann- og avløpsledninger. - Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. - Kummer i betong og plast. - Sandfangskummer for vegsluk. Kabelarbeid: - Trekkerør og kabelkummer. Annet arbeid knyttet til: - Saging, lapping og legging av asfaltdekke. - Trafikkhåndtering og skilting. - Sikring av grøft for trafikanter og beboere. - Vegoppbygging ihht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering ihht. graveinstruks i offentlig veg.
Etablering av mesanin med klasserom og kontorarbeidsplasser ved videregående skole i Ålesund
Det er behov for areal for nye klasserom og kontorarbeidsplasser ved Borgund VGS. De nye arealene skal etableres på en ny mesanin som skal settes opp inne i ene bygghallen, inntil yttervegg mot vest og sør, og inntil eksisterende mesanin mot nord. Nivå på ferdig gulv i ny og eksisterende mesanin skal være likt. Oppdraget er delt inn i fase 1 og fase 2. Fase 1 omfatter å forberede og fundamentere for mesanin, samt bygging av selve mesaninkonstruksjonen opp til ferdig avrettet gulvkonstruksjon. Byggherren har rett til å avslutte oppdraget etter fullført fase 1. Fase 2 er en opsjon og omfatter oppbygging av rom på mesaninen i henhold til plantegninger, inkludert tilhørende tekniske anlegg. Fase 2 skal ikke startes på før det er gitt eget avrop på dette.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Utvidelse av barnehageområdet m.m i Haram kommune
NLM Barnehagane AS, avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Kartlegging av planer for utbygging av bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
Kartlegging av planer for utbygging av bredbåndsnett i Møre og Romsdal fylke
Nytt fortau på Gangstøvikvegen i Narvøy indre
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Etablering av vannrom i Ålesund sentrum
Ålesund kommunale eiendom KF har fått i oppdrag å sørge for utvikling og utbygging av Kulturhavna på Sørsida i Ålesund. Kulturhavna er plassert mellom cruisebåthavna på sørsida og Brosundet. Formålet med prosjektet er å etablere et vannrom i Ålesund sentrum, i tillegg til at det skal opparbeides et midlertidig byrom på gateplan som skal betjene og sørge for aktiviteter rundt vannspeilet.
Legging av vassleidning/avløpsleidning og forbetring av veg ved Bjørkereitane/Sjøholt
Arbeidet omfattar opparbeiding grøft for vatn- og avløpsleidningar ved Bjørkereitane på Sjøholt i Ålesund kommune
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Etablering av landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund kommune
Etablering av et landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund. Anlegget skal bygges på Prestebrygga, som ligger sentralt i Ålesund by, og kunne forsyne cruiseskip som ligger på Prestebrygga og Storneskaia. Begge kaiene er pælekaier. Omformeranlegget skal kunne forsyne alle cruiseskip som kommer til Ålesund, og skal bygges etter IEC-80005-1:2019 og IEC 80005-2:2016. Omformeranlegget vil bestå av 2 x 16 MVA, som begge skal kunne levere spenning på både 11 kV og 6,6 kV, og på 50 og 60 Hz.
Etablering av nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/bnr: 531/3 med fleire. Private grunneiere.
Nytt fortau på Storfjordvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Forlengelse av fortau på Elvemyrsvegen, Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Tilrettelegging av tilkomstvei og tomtearrondering
Gnr/bnr: 533/10 og 531/145, 146.
Oppgradering av minnelund på kirkegård i Ålesund kommune
Masseflytting, bygging av natursteinsmur, avskjæringsgrøfm, tilførsel av gravemasser, driftsveg, skiferbelegg, plener og beplanting, anordninger for navneskilt. Totalt berørt areal ca. 730 m2.
Etablering av friluftsti på Aspøya i Ålesund kommune
Stien skal være ca. 210 meter lang, og med gangbredde på ca. 1,8 meter.
Nytt fortau på Blindheimsvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 5646 i Ålesund
Opparbeide tilkomst for mjuke trafikantar frå krysset Alvikvegen X Storskjervavegen fram til haldeplassen på vestsida av Alvikvegen. Tiltaket omfattar også opparbeiding av plattform/venteareal.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: