Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av vindmøller på Haramsfjellet
8 vindturbiner på fjellet.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av flerbolighus på Volsdalsberga i Ålesund, trinn 2
Totalt bruttoareal er 4.800 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på ca. 3.600 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i på Steinvågneset i Ålesund
Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK 17.
Nybygg av eneboliger i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker. Gnr/Bnr: 95/145, 240, 452, 471.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2020-30 TJE Asfaltarbeider Møre og Romsdal
Felles kontrakt for Nordmøre og Romsdal og for Sunnmøre. Total kostnad er 66000000 mnok.
Ny Tjørsundbru og gang-sykkelveg ved Fv Tørla
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Riving og nybygg av drivstofftank ved helikopterbase på sykehus i Ålesund
Fjerning av både eksisterende tank og eksisterende betongplate for eksisterende drivstofftank. Videre skal det støpes ny betongplate for ny drivstofftank. Dessuten skal det bygges nytt skjermingsvegg og takoverbygg ved skjermingsenheten.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Møre og Romsdal
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Asfaltarbeider i Region midt 2020-1 Møre og Romsdal
Kontrakten omfatter fresing og dekkelegging av Europa -og riksveger i Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke.
Riving av ungdomsskole i Ålesund
Skolen består av 3 deler, fløy A, B og C.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Ombygg av tidligere kontorlokaler til dagsenter og voksenopplæring med klasserom i Ålesund
Kontorlokaler skal bygges om til to enheter for bruk som dagsenter og voksenopplæring med klasserom. Ombyggingen omfatter riving av systemvegger, de- og remontering av himling, utskifting av dører, nye brann- og lydvegger, ombygging av EL-anlegg, ombygging av ventilasjonsanlegg og oppdatering av brannvarslingsanlegg og merking av rømningsveger. Samt etablere ny rømningsveg/utgang i yttervegg. Lokalet er i dag oppdelt i cellekontor, møterom etc. avgrenset av systemvegger fra gulv til himling. Gulvbelegg og himling sammenhengende i hele etasjen. Hovedkonstruksjonen består av prefabrikerte søyler, bjelker hulldekker. Yttervegger av isolerte betongelementer.
Utbedring av kryss på E39 Spjelkavik i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1 2014-2018. Bompengesøknad er til behandling.
Innvendig rehabilitering av midlertidig modulbygg ved barne- og ungdomsskole i Ålesund
Utskiftning, fjerning, og etablering av nye vindu. Inngangsdør med overbygg over inngangsparti. Fjerning av innvendige vegger og monteringsavstivning. Det skal etableres stålbjelker ved riving av bærende vegger på klasserom 2. Etablering av understøttelse under bærevegger (i kryprom). Utskiftning av skadd innvendig kledning. Tetting mellom moduler i gulv, vegg, tak. Etablering av systemhimling.
Etablering av to stk komplette spillvannspumpestasjoner i Haram kommune
I forbindelse med nye spillvannsledninger og sjøledninger i Søvika.
Rehabilitering av tak på helsehus i Ålesund
Totalt 1531 m2. Rehabilitering av eksisterende yttertak (hoved -og teknisk rom). Hovedtaket er på 1390m2, og taket på ventilasjonshuset/teknisk rom er på 141m2. På det eksisterende taket ligger det et lag med elvegrus som må fjernes, og leveres til godkjent deponi. Det skal monteres ny PVC- duk med oppbrett over gesimser. Alle gesimser skal ha nye beslag. Det er 15 stk. overlyskupler på taket som skal erstattes med nye «likt for likt» inkl. rammer helt inn i lokalet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: