Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1: Ny betongkai Festøy. Opsjon 2: Forlengelse av kai Festøy: Opsjon 3: Riving av gammel kai Solavåg.
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Kombinasjonsbygg skule og barnehage i Sæbø.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Utbygging av bredbånd i Ørsta kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Forlengelse av voll på E39 Saltrefonna i Ørsta
Prioriteringstall 2,83 (middels). Skredtype snø. Forlenge og heve voll + to kjegler
Nybygg av utendørs skatepark i Ørsta
Ørsta kommune har til hensikt å byggje ein utandørs skatepark ved Ørstahallen. Skateparken skal vere i heilstøypt betong, med gode løysingar for brukarane. Opsjon om ein treningspark ved sidan av skateparken.
Rehabilitering av fuktskader m.m på ungdomsskole i Ørsta kommune
Utbedring av fuktskader i tak i blokk 1. I dette ligger riving av himlinger og innvendig isolasjon i tak, samt gjenoppbygging med ny utvendig isolasjon og taktekking på tak samt nye himlinger med reetablering av tekniske installasjoner innvendig.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Ørsta kommune
Fellesutlysning for 4 ulike roder: Rode 1.B: Bondalen (nordsida). Rode 10: Trandal. Rode 11: Urke-Nordang. Rode 12: Kolås- Standal (inkl kommunale vegar på Store Standal).
Oppgradering av Fylkesveg 655 i Ørsta
2,6 km. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.
Etablering av masseuttak og massedeponi på Flåvika i Ørsta kommune
Initiativtakar er Steinar Masdal og Knut-Petter Masdal. Eventuelt framtidig næringsareal etter avslutting av masseuttak.
Opprusting av kommunevei 7222 i Ørsta kommune
Ørsta Kommune (ØK) skal ruste opp kommuneveg 7222 Øyadalen. Vegen skal rustast opp frå grus- til asfaltdekke og breiddeutvidast i enkelte parti.
Etablering av natursteinmur i forbindelse av oppgradering av kommunevei 7222 i Ørsta kommune
Ørsta Kommune (ØK) skal ruste opp kommuneveg 7222 Øyadalen. Vegen skal rustast opp frå grus- til asfaltdekke og breiddeutvidast i enkelte parti. I samband med dette må deler av skråninga på nordsida av vegen sikrast med natursteinsmurar.
Oppgradering av aktivitetspark i Ørsta kommune
Tiltaket omfatter videreutvikling/oppgradering av eksisterende park til en aktivitetspark i Ørsta sentrum. Målet er å legge bedre til rette for aktivitet og leik som et ledd i å styrke folkehelsa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: