Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1 Ny betongkai Festøy Opsjon 2 Forlengelse av kai Festøy Opsjon 3 Riving av gammel kai Solavåg.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Etablering av hovedvei i Smådalane i Ørsta kommune
Ny hovudveg mellom Melsvegen (Fv57) og Hansholen. Det skal bygges ca. 500 meter samleveg med parallell gang- og sykkelveg, drenering og belysning. I tillegg skal det på strekningen bygges nytt vann- og avløpsanlegg og settes opp gatebelysning. I øvre del av prosjektet skal det bygges ca. 300 meter plastret avskjæringsgrøft som går over til en bekk gjennom kulvert under den nye vegen. Det skal bygges tilkobling til fem adkomstveger langs samlevegen. Det skal settes opp tørrmurer, gjerder og vegrekkverk. Det skal rives to mindre bygg.
Ombygg av T-kryss til rundkjøring på E39 i Hovdebygda
Planområdet omfattar ei strekning av E39 ved dagens kryssområde og delar av vegane Torvmyrane, Langemyra og Leitevegen, samt tilgrensande bustadområde, forretning/kontor/industri, bensinstasjon og flyplass.
Rehabilitering av VA-ledninger m.m på Hovdebygda i Ørsta kommune
Sanering og legging av nye VA-ledninger i deler av vegene Rystene og Indrehovdevegen. Samtidig skal deler av vegen Rystene oppgraderes, mens de resterende vegene skal reetableres etter graving. Eksisterende veglys skal oppgraderes, og det skal anlegges nye veglys i de områdene hvor det i dag ikke er noen. Rystene og Indrehovdevegen benyttes som skoleveg og sykkelveg for pendlere. I Indrehovdevegen ligger det høyspentkabel i dag. Prosjektet er del opp i to byggetrinn, der Byggetrinn 2 er en opsjon som kommunen kan benytte seg av dersom økonomien tillater det.
Nybygg av utendørs skatepark i Ørsta
Ørsta kommune har til hensikt å byggje ein utandørs skatepark ved Ørstahallen. Skateparken skal vere i heilstøypt betong, med gode løysingar for brukarane. Opsjon om ein treningspark ved sidan av skateparken.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.
Oppgradering av aktivitetspark i Ørsta kommune
Tiltaket omfatter videreutvikling/oppgradering av eksisterende park til en aktivitetspark i Ørsta sentrum. Målet er å legge bedre til rette for aktivitet og leik som et ledd i å styrke folkehelsa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: