Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Ny fjordkryssing, E39 over Vartdalsfjorden i Vartdal
Kryssing av Vartdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av kraftverk og vei i Ørsta
Søknad er avslått. 5,51 GWh.
Opprustning av VA-anlegg i Ørsta kommune
Prosjektet omfatter ca. 1200 meter med VA-grøft som inneholder både vannledning, spillvannsledning og pumpeledning for spillvann. I tillegg skal det graves grop for to små pumpestasjoner for spillvann og to septiktanker i forbindelse med disse. Ytre-Hovdevegen skal rustes opp ca. 1150 meter med ny overbygning og fast dekke. Overskuddsmasser legges og tilordnes langs vegen på angitte steder. Det skal legges elektrokabler langs Ytre-Hovdevegen hvor det stedvis skal settes opp nye lysmaster, og det skal føres strøm til pumpestasjoner. I tillegg skal det settes opp 1 ny nettstasjon.
Utbedring av E39 Flåvika-Flåskjær i Ørsta
Videre planlegging er foreløpig lagt på is da prosjektet ikke er prioritert i NTP 2014-17. Ca. 3,1 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: