Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn i Hovdebygda
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av firemannsboliger i Ørsta
Gnr/bnr: 169/176, 177.
Løsmassetunnel og ledevoller på Fv 70 Seljesvora i Ørsta
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels).
Nybygg av kraftverk og vei i Ørsta
Søknad er avslått. 5,51 GWh.
Ny- og tilbygg av barneskole i Ørsta
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opprustning av VA-anlegg i Ørsta kommune
Prosjektet omfatter ca. 1200 meter med VA-grøft som inneholder både vannledning, spillvannsledning og pumpeledning for spillvann. I tillegg skal det graves grop for to små pumpestasjoner for spillvann og to septiktanker i forbindelse med disse. Ytre-Hovdevegen skal rustes opp ca. 1150 meter med ny overbygning og fast dekke. Overskuddsmasser legges og tilordnes langs vegen på angitte steder. Det skal legges elektrokabler langs Ytre-Hovdevegen hvor det stedvis skal settes opp nye lysmaster, og det skal føres strøm til pumpestasjoner. I tillegg skal det settes opp 1 ny nettstasjon.
Etablering av hovedvei i Smådalane i Ørsta kommune
Ny hovudveg mellom Melsvegen (Fv57) og Hansholen.
Utbedring av E39 Flåvika-Flåskjær i Ørsta
Videre planlegging er foreløpig lagt på is da prosjektet ikke er prioritert i NTP 2014-17. Ca. 3,1 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: