Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Løsmassetunnel og ledevoller på Fv 70 Seljesvora i Ørsta
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels).
Etablering av hovedvei i Smådalane i Ørsta kommune
Ny hovudveg mellom Melsvegen (Fv57) og Hansholen. Det skal bygges ca. 500 meter samleveg med parallell gang- og sykkelveg, drenering og belysning. I tillegg skal det på strekningen bygges nytt vann- og avløpsanlegg og settes opp gatebelysning. I øvre del av prosjektet skal det bygges ca. 300 meter plastret avskjæringsgrøft som går over til en bekk gjennom kulvert under den nye vegen. Det skal bygges tilkobling til fem adkomstveger langs samlevegen. Det skal settes opp tørrmurer, gjerder og vegrekkverk. Det skal rives to mindre bygg.
Ombygg av T-kryss til rundkjøring på E39 i Hovdebygda
Planområdet omfattar ei strekning av E39 ved dagens kryssområde og delar av vegane Torvmyrane, Langemyra og Leitevegen, samt tilgrensande bustadområde, forretning/kontor/industri, bensinstasjon og flyplass.
Rehabilitering av VA-ledninger m.m på Hovdebygda i Ørsta kommune
Sanering og legging av nye VA-ledninger i deler av vegene Rystene og Indrehovdevegen. Samtidig skal deler av vegen Rystene oppgraderes, mens de resterende vegene skal reetableres etter graving. Eksisterende veglys skal oppgraderes, og det skal anlegges nye veglys i de områdene hvor det i dag ikke er noen. Rystene og Indrehovdevegen benyttes som skoleveg og sykkelveg for pendlere. I Indrehovdevegen ligger det høyspentkabel i dag. Prosjektet er del opp i to byggetrinn, der Byggetrinn 2 er en opsjon som kommunen kan benytte seg av dersom økonomien tillater det.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Total verdi: 27.000.000:-. Felles utlysning for Averøy, Gjemnes, Smøla, Aure, Tingvoll, Rauma, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Ørsta, Volda og Stranda kommune.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: