Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (7)
Aure (7)
Averøy (9)
Fjord (9)
Giske (8)
Gjemnes (8)
Hareid (5)
Herøy (14)
Hustadvika (26)
Molde (59)
Rauma (16)
Sande (2)
Smøla (12)
Stranda (15)
Sula (16)
Sunndal (3)
Surnadal (10)
Sykkylven (6)
Tingvoll (7)
Ulstein (5)
Vanylven (1)
Vestnes (19)
Volda (12)
Ålesund (88)
Ørsta (32)
Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km). Opsjon på Riving av eksisterende bru over Opdølselva. Prosjektering og riving av eksiterende bru. Eksisterande landkar beholdes.
Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Nybygg av skole på Eidet i Haram kommune
1-10 trinns skole. Kapasitet til 600 elever.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av flerbolighus/omsorgsboliger på Dyrnes i Smøla
Planlagt kombinert bygging med leiligheter og omsorgsboliger.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Nybygg av boliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1: Ny betongkai Festøy. Opsjon 2: Forlengelse av kai Festøy: Opsjon 3: Riving av gammel kai Solavåg.
Utvidelse av hotell i Spjelkavik
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Nybygg av gondolbane og restaurant i Langevåg
Taubane. Fra Devoldfabrikken til Rundehornet.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nybygg av boliger i Surnadal
40-50 tomter. Selges til selvbyggere.
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av barneboliger i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Spjelkavik sentrum
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Tillbygg av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Nybygg av boliger i Sykkylven
Enebustader, tomannsbustader, firemannsbustader og eneboliger i rekke.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Giske
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: