Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askøy

Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Nybygg av industri, næring og småbåtshavn mm i Askøy
Gnr/bnr: 12/125, 12/1616, 12/293 og del av 12/893 og 12/1174.
Nybygg av leilighetsbygg og småhus i Follese
Omreguleres til ca 150-200 enheter totalt.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Prosjektet er utsatt på grunn av manglende skole og barnehagekapacitet i kommunen. Trinnvis utbygging.
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av tre- og firemannsboliger i Marikoven
Totalt 40-80 enheter planlegges.
Nybygg av hulldekkefabrikk på Askøy
Planområdet er ca. 165 dekar.
Utvidelse av Fylkesveg 218 Horsøyvegen i Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. 1200m.
Nybygg av flerbolighus og parkeringskjeller i Askøy
Totalt 43 boenheter fordelt på 2 boligblokker, 26+17 enheter. Byggeklare tomter.
Trafikksikring og ny gs-veg, Lindhaugen-Slettebrekka
Utbedring av ca 800m og nybygg av ca 200m mm. Også VA for Askøy kommune.
Nybygg av boliger i Hanøy i Askøy
Planområdet er ca. 15.8 daa. Gbnr 19/259 m.fl.
Nybygg av parkeringshus i Kleppestø
Ca. 1000 p-plasser i fjell.
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Tilbygg av skole ved Askøy, 3 parallellers skole
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: