Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.
Utbedring av Fv 30 Nordstumoen-Tynset i stor-Elvdal/Tynset
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av boliger på Båsrøsta
Tomtene selges til private. Antatt byggestart.
Ny gang og sykkelveg på Fv 30 Nordstumoen(x Rv 3)-Sundlivegen
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 1 270 m. ÅDT 1800.
Etablering av adkomstvei til nytt boligfelt i Koppang sentrum
Prosjektet omfatter ny adkomstvei, ny gang- og sykkelvei samt to veier for tilpasning til eksisterende veier. I tillegg skal det etableres stikkrenner gjennom og langs veer, nye trekkerør for omlegging av luftlinjer, samt nedtaking og oppsetting av stolper og rekkverk. Adkomstveien må være driftsklar og det må være gitt midlertidig brukstillatelse til 1. desember 2019. Annet arbeid kan ferdigstilles våren 2020.
Utbygging av fjernvarmenett i Stor-Elvdal kommune
Det skal installeres nye fjernvarmeledninger frem til bibliotek samt opsjon på installasjon av fjernvarmeledninger til et nytt bygg.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Båsrusta
Stor-Elvdal kommune har til hensikt å inngå kontrakt med totalentreprenør om gjennomføring av klargjøring av 5 tomter med infrastruktur i Båsrøsta. Det skal bygges en stikkvei med vendehammer, samt infrastruktur til tomtene, i henhold til vedlagte kravspesifikasjon.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: