Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv-Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss.
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv-Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. 400-500 leiligheter i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Sjusjøen
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 450 enheter.
Nybygg av leilghetsbygg i Brumunddal
Godkjent detaljregulering. 13 daa. Total utbygging ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nytt næringsområde i Ringsaker
530 daa. Området ligger inntil Rudsvegen, fylkesveg 19.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Utvidelse av campingplass ved Botsenden i Ringsaker
273 daa. Ca. 50-55 nye utleiehytter.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Reguleringsplan er vedtatt. Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest i Sjusjøen
60-80 tomter. Totalt 370 dekar og ca. 200 hytter.
Nybygg av boliger ved Røset gård i Ringsaker
Ca 34 daa. Eneboliger, rekkehus og/eller flermannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av forretning og boliger i Ringsaker
Planområdet er på 45 daa.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse, Gaupen del 2
45 daa. 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Nybygg av dagligvareforretning og leiligheter på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje.
Utvidelse og ferdigstillelse av Mjøsparken i Brumunddal
Prosjektet omfatter 4 delområder: Pumpehusplassen, Nedtrappingen, Kranfundamentplassen og Odden. Anleggsarbeider som vegetasjonsavtaking, graving, bortkjøring av masser og oppfylling. Støttemur rundt pumpehus og oppfylling. Oppussing av det gamle pumpehuset. Terrassering ned mot Mjøsa. Erosjonssikring ned mot Mjøsa. Enkle vann- og avløpsarbeider. Etablering av gangveger. Anleggsgartnerarbeid. Elektroarbeider. Benker, bord, plantekasser, m.m. Fontene.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 1778 (tidl Fv 91) i Ringsaker
Fra fv 66 til planområdet for Hamar næringspark i nord. Gnr/bnr: 890/4, 788/1, 770/4, 23 og 902/1.
Nybygg av hybler i Mesnali
4 hybler i 3 byggnoder.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt næringsområde nord for Fv. 84 i Brumunddal
Intern masseflytting: 3000 m3. Overskuddmasser: 2300 m3. Va-grøfter: 335 m. VA-kummer: 15. Sandfang: 7. Kabelgrøfter: 260 m. Kommunal veg: 200 m. Lysmaster: 7 stk. Vegrekkverk: 20 m.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
70 daa. Infrastruktur for 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Asfaltarbeider i Ringsaker kommune 2019
Totale mengder asfalt er ca 2-3000 tonn. Nyasfaltering, reasfaltering og lapping. Små mengder kan være aktuelt for områdene Nes og Brøttum/Mesnali. Bredder varierer fra 2,5 meter til 6,0 meter. Tykkelsen skal være 4 cm + oppretting ved reasfaltering og 5 cm ved nyasfaltering. Oppstart av arbeidet forventes å skje i begynnelsen av juni. Reasfaltering skal i stor grad være ferdig før den 1. september 2019. Bøting og nyasfaltering kan skje til det tidspunkt kommunen og entreprenøren blir enige om. En slik framdriftsplan skal følges og all asfaltering skal være ferdig til senest 1. oktober 2019.
Riving av barnehage i Kårtorp
Godkjent detaljregulering. 15-20 boenheter.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: