Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av boliger i Hamar
18 da. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B6
8,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B4
B4 totalt: 6,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av flerbolighus i Vestbyen i Hamar, trinn 2
Entreprenører fra trinn 1 vil mest sannsynlig få opsjon på trinn 2.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1
31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B2
39,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 52 eiendommer ved området Børstad, vest for E6, nord for Åkersvika og Sør for Vienvegen. Tiltakene som ønskes utført knytter seg hovedsakelig til støyreduserende tiltak på fasade og uteplasser, videre vil det være behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.
Innvendig oppgradering og utvidelse av kino i Hamar
Hamar kino planlegger å kjøpe inn nye stoler i sal én og utvide vestibylen.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Rv. 3/25 i Hamar-Elverum
Kontraktsperioden er 6 år fra tiltredelse av vedlikeholdskontrakten. Kunden kan etter denne perioden si opp avtalen med 12 måneders varsel. Avtaleperioden er begrenset oppad til totalt 20 år. Minimum varighet av vedlikeholdskontrakten er dermed syv år.
Ny gang og sykkelvegbru på Fv 66 over Flakstadelva i Hamar
Byggetips. Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 40 m. ÅDT 2000.
Senking av sigevannstand på avfallsdeponi i Hamar
Boring av boretrasèer, etablering av oppstikk med tette endeplugger, tetting av borehull, reetablering av overflater samt etablering av en midlertidig løsning for oppsamling av sigevann.
Etablering av bredbånd i Hamar
Områden: Immerlundmarka, Hamar midt, Hamar øst, Hamar øst sør, Rogstadgutua.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Hedmark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av ladeanlegg i Hamar kommune
Ladeanlegget skal tas i bruk i løpet av første halvdel av 2020. Disenstrandveien 2 - 6.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Nytt gulvbelegg i kirke i Hamar
Det skal legges et nytt heltregulv av eik i Hamar domkirke, eikeplankene skal hel limes til underlaget. Totalt areal er omlag 360m2. Det skal i tillegg bygges en HC-rampe mellom skip og kor med en høyde som tilsvarer to opptrinn, og det skal monteres nytt teleslyngeanlegg under golvplankene.
Vinterdrift av veier og eiendommer i Hamar kommune
Bykommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker vil gjennom sitt samarbeidsprosjekt "Smart Vinterveg" dekke et behov for bedre løsninger innen vinterdrift av veg og eiendommer.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: