Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Innlandet
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Forarbeider for dekkelegging i Innlandet
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Rekkverkskontrakt for Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av rekkehus på Martodden boligområde, B9 i Hamar
2 og 3 etasjer. Ikke behov for stålentreprenør.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Nybygg av folkehøyskole i Hamar, trinn 2
Utformning ikke fastsatt: Bærekonstruksjon i betong, stål og tre eller i massivtre.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 52 eiendommer ved området Børstad, vest for E6, nord for Åkersvika og Sør for Vienvegen. Tiltakene som ønskes utført knytter seg hovedsakelig til støyreduserende tiltak på fasade og uteplasser, videre vil det være behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Sanering av VA-ledning på Ajer, Hamar
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Rv. 3/25 i Hamar-Elverum
Kontraktsperioden er 6 år fra tiltredelse av vedlikeholdskontrakten. Kunden kan etter denne perioden si opp avtalen med 12 måneders varsel. Avtaleperioden er begrenset oppad til totalt 20 år. Minimum varighet av vedlikeholdskontrakten er dermed syv år.
Ny gang og sykkelvegbru på Fv 66 over Flakstadelva i Hamar
Byggetips. Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 40 m. ÅDT 2000.
Senking av sigevannstand på avfallsdeponi i Hamar
Boring av boretrasèer, etablering av oppstikk med tette endeplugger, tetting av borehull, reetablering av overflater samt etablering av en midlertidig løsning for oppsamling av sigevann.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Hedmark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av ladeanlegg i Hamar kommune
Ladeanlegget skal tas i bruk i løpet av første halvdel av 2020. Disenstrandveien 2 - 6.
Nytt gulvbelegg i kirke i Hamar
Det skal legges et nytt heltregulv av eik i Hamar domkirke, eikeplankene skal hel limes til underlaget. Totalt areal er omlag 360m2. Det skal i tillegg bygges en HC-rampe mellom skip og kor med en høyde som tilsvarer to opptrinn, og det skal monteres nytt teleslyngeanlegg under golvplankene.
Nybygg av boliger i Hamar
Privat grunneier: Monica Amanda Haugan.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: