Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Nybygg av folkehøyskole i Hamar, trinn 2
Utformning ikke fastsatt: Bærekonstruksjon i betong, stål og tre eller i massivtre.
Tillbygg av omsorgsboliger i Hamar
Fra forlag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Om og tilbygg skole Hamar
Oppstartbevilgning med 2 milj kr ligger inne i investeringsbudsjett for 2019 for att klargjøre behov og sted for utbygging.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Ny gang og sykkelvegbru på Fv 66 over Flakstadelva i Hamar
Byggetips. Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 40 m. ÅDT 2000.
Senking av sigevannstand på avfallsdeponi i Hamar
Boring av boretrasèer, etablering av oppstikk med tette endeplugger, tetting av borehull, reetablering av overflater samt etablering av en midlertidig løsning for oppsamling av sigevann.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Hedmark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av bredbånd i Hamar
Områden: Immerlundmarka, Hamar midt, Hamar øst, Hamar øst sør, Rogstadgutua.
Etablering av ladeanlegg i Hamar kommune
Ladeanlegget skal tas i bruk i løpet av første halvdel av 2020. Disenstrandveien 2 - 6.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: