Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av omsorgsboliger for funksjonshemmede barn i Elverum
1 270 m2 bruttoareal fordelt på 675 m2 boareal, 135 m2 personalbase og 460 m2 fellesarealer.
Nybygg av leiligheter i Elverum
Ca 13-15 stk leiligheter i 3-4 etasjer. Gnr/Bnr: 30/450, 6.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Elverum kommune, etappe 1
Utbyggingen er delt i 2 etapper. Etappe 2 er en opsjon som kan utløses, dersom oppdragsgiver skal realisere hele boligfeltet, etter salgsstart av tomter.
Tilbygg av politistasjon i Elverum
19 daa. Gnr/bnr: 31/1094, 1221, 30/984.
Nybygg av seksmannsboliger i Elverum
2,5 etasje. Gnr/bnr: 30/102, 1289.
Nybygg av boliger i Elverum
60-80 enheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av politistasjon i Elverum
Gnr/bnr: 28/52, 28/395, 30/206 og 30/1082.
Ny gang- og sykkelvei i Elverum
Langs Johan Falkbergets veg og sørlige del av Henrik Wergelands veg. gnr/bnr: 28/480 og del av 28/624, 28/651, 28/1015, 28/269, 28/582, 28/1093, 28/109
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/bnr 31/1313, 1383
Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning.
Utvidelse av vann forsyningsområde i Elverum
Handles opp sammen med: Søstugrenda, Sundsvoll, Voldmogrenda og Strandbygda, og bygges ut løpende, ferdigstilt i 2024.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: