Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vadsø

Oppgradering og ombygging av museumsbygg i Vadsø
Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Bygningen er allerede tatt i bruk av museet, men er avhengig av en viss oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille nye funksjonskrav og arealkrav. Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Entreprise K301 Røranlegg Entreprise K201 Byggingsmessige arbeider og utomhusarbeider. Entreprise K401 Elektrotekniske installasjoner og løfteinnretninger. Entreprise K801 Utstillingsarbeider.
Renovering og ombygg av oppvekstsenter i Vadsø
Oppvekstsenter med barnehage, 1-10 skole og SFO.
Utvidelse av idrettshall på Vadsø
Tilbygget på èn etasje skal romme ny hovedinngang til hallen, samt sosialt rom/kantine for kafèdrift ved idrettsarrangementer og liknende. Videre skal det etableres kjøkken, lager og toalettfasiliteter i tilknytning til det sosiale rommet. Tilbygget skal plasseres i nordøstlig hjørne av hallen. Tiltaket inkluderer videre etablering av innvendig adkomst til eksisterende hall samt midlertidig trappeløsning til eksisterende tribuner. Utvendig skal det opparbeides adkomst- og parkeringsarealer foran nytt tilbygg. I den forbindelse må terrenget senkes og støttemurer etableres. Videre må uteområdet lyssettes.
Utskifting av VAO-anlegg i Vadsø kommune
Prosjektet omfatter 274 m ledningsgrøft med nye ledninger og kummer. Det skal etableres ny Ø110 mm vannledning, Ø160 mm spillvannsledning og Ø250 mm overvannsledning. Det etableres 3 stk. nye vannkummer, 4 stk nye overvannskummer og 4 stk. nye spillvannskummer.
Utvidelse av energibrønnpark ved helsesenter i Vadsø
Eksisterende energibrønnpark ved Vadsø helsesenter skal utvides for å gi eksisterende varmepumpe gunstigere driftsbetingelser. Brønnparken utvides mot syd med 25 nye brønner med aktiv lengde på 210 m.
Rehabilitering/ombygg av Vadsø flerbrukshus i Vadsø
Fasad skal tilleggsisoleres med 5 cm utvendig og kles med stående panel av Sibirsk Lerk. Det skal monteres nye beslag ved vinduer og dører og på pilastre. Taket skal tekkes med asfaltpapp med ilagt skifer, samt at de skal monteres nye takrenner, nedløp og gesimsbeslag.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Brurekkverk på riks- og fylkesveger i Finnmark 2019
Felles kontrakt for 6 riksvegbruer og 12 fylkesvegbruer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: