Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsanger

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Utbedring av vei langs Fv. 98 i Porsanger
Vegen ved Vieksa på Børselvfjellet er preget av mye telesprekker og er svært ujevn. På bakgrunn av dette skal det utbedres om lag 2 km. Arbeidets omfang består av fresing av eksisterende dekke og øvre deler av grusbærelag, ca. 10 cm dybde. Dette mellomlagres og gjenbrukes senere i nedre bærelag. Uttrauing av ca. 0,7 m av eksisterende naturgrusfylling. Massene skal gjenbrukes. Massene skal kjøres gjennom en knuser på stedet for å knuse store stein og oppnå noe høyere knustandel som gir bedre lastfordeling og stabilitet. Traubunnen rettes av og det legges stålarmering i hele fyllingsbredden. Den knuste naturgrusen legges tilbake over nettet i 0,5 m tykkelse. Når 0,5 m tykkelse er lagt over lagt over 1. nett legges nett nr. 2 med omfylling 0,2 m av den knuste naturgrusen. Fresemassene legges ut som det nedre bærelag. Ma 16 legges i 2 lag a`4 cm tykkelse.
Ombygg fra landbruk til turistmål i Lakselv
Gnr/bnr: 15/1, 15/4 og 16/1.
Opparbeidelse av infrastruktur for småhusbebyggelse i Lakselv
Infrastruktur for 24 boliger. Ca. 370 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning. VL 160 PE100, SP 160-200 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m. 6 stk. vannkummer og 11 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kommunalt VA-anlegg. Etablering av vegarealer og 10 stk. gatelys
Rehabilitering av veier i Porsanger kommune 2019
Fossestrandveien med en antatt lengde på 1100 meter, fordelt på 3 stk parseller. Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Etablering av gangvei ved E6 i Porsanger kommune 2019
Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Rehabilitering av veier i Porsanger kommune 2019
Sentrum skal det reasfalteres antatt 550 meter, samt etablering av 3 stk IFSØ – kummer. Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Rehabilitering av veier i Porsanger kommune 2019
Saarela skal reasfalteres ca 400 meter. Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Rehabilitering av veier i Porsanger kommune 2019
Smørstadbrinken skal reasfalteres antatt ca 130 meter. Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: