Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvalsund

Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Etablering av ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum
Formålet med planarbeidet er å regulerer om deler av gjeldene reguleringsplan fra grav- og urnelund og idrettsanlegg til ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum.
Etablering av støytiltak langs Fv. 94 i Kvalsund
Arbeidene omfatter støytiltak for til sammen 18 boliger og fritidsboliger langs ca. 8,5 km på vegstrekningen rv. 94 Skaidi – Arisberget i Kvalsund kommune. Vegstrekningen Rv. 94 Skaidi-Arisberget er ferdig utbygd, men det gjenstår å gjennomføre de nødvendige støytiltakene for støyømfintlig bebyggelse langs strekningen. Det aktuelle området strekker seg fra vegkryss E6/Rv. 94 og ca. 8,5 km mot Arisberget. For de berørte fritidsboligene er det kun kartlagt behov for tiltak på uteplass, mens for boligene er det undersøkt behov for både fasadetiltak og tiltak på uteplass. For noen boenheter skal det utføres tiltak på fasade (utskifting av ventiler, vinduer, montering av gipsplater innvendig etc.), for andre gjelder det tiltak på uteplass (tetting av rekkverk på veranda, høyere rekkverk med glassfelt, frittstående støyskjermer, grillhytte/paviljong etc.) eller begge deler.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Brurekkverk på riks- og fylkesveger i Finnmark 2019
Felles kontrakt for 6 riksvegbruer og 12 fylkesvegbruer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: