Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røyken

Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Gleinåsen vest del 2
Gleinåsen nor del 2 vil bli oppdelt i flere trinn. 100 enheter fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av næring/offentlig virksomhet evt. boliger i Røyken
Ca. 50 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av nærings-/ offentlig virksomhet, eventuelt bolig. Omfang er ukjent.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av leilighetsbygg og kjedet eneboliger i Slemmestad
2 blokker med totalt 17 leiligheter og 3 hus med totalt 9 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
1 stk. enebolig, 2 stk. firemannsboliger og 16 eneboliger i rekke.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Oppgradering av vannforsyningsledning i Røyken kommune
Oppgradering av eksisterende vannledning langs Slemmestadveien fra Bergliveien til Naboveien, totalt ca 2000 meter. Vannledningen skal oppdimensjoneres fra en 160 mm SJG ledning til en 355 mm PE ledning. Det skal etableres ny trykkreduksjonkum i Bergliveien. Eksisterende stikkledninger skal tilknyttes ny vannledning og berørte veiarealer skal istandsettes. Utbyggingstiltaket planlegges gjennomført med åpne grøfter, utblokking, fjellboring og styrt boring. Tiltaksområdet som omfattes av planlagte grunnarbeider er vurdert til et samlet areal på ca. 10.000 m2.
Etablering av fortau og gang-og sykkelveier til Torvbråten skole i Røyken
Fortau langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina og Løvliveien.
Planskilt kryssing og etablering av adkomstvei ved skole i Røyken
Planskilt kryssing – undergang – i krysset Slemmestadveien, Kirkealleen og Skolebakken, samt adkomstvei til skolen via Snipeveien.
Etablering av kyststi langs Oslofjorden i Røyken kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden på tvers av kommunegrenser, og gi allmenheten tilgang over Grundvik i Røyken fra Hiken i nord til Nordstrand i sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: