Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røyken

Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
18 stk eneboliger og 2 stk 4-mannsboliger.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Nybygg av rekkehus, leiligheter og enebolig i Røyken, trinn 1
10-12 boliger. Gnr/Bnr/: 38/479, 480, 528, 573 mfl.
Oppgradering av vannforsyningsledning i Røyken kommune
Oppgradering av eksisterende vannledning langs Slemmestadveien fra Bergliveien til Naboveien, totalt ca 2000 meter. Vannledningen skal oppdimensjoneres fra en 160 mm SJG ledning til en 355 mm PE ledning. Det skal etableres ny trykkreduksjonkum i Bergliveien. Eksisterende stikkledninger skal tilknyttes ny vannledning og berørte veiarealer skal istandsettes. Utbyggingstiltaket planlegges gjennomført med åpne grøfter, utblokking, fjellboring og styrt boring. Tiltaksområdet som omfattes av planlagte grunnarbeider er vurdert til et samlet areal på ca. 10.000 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Røyken
Fire tomannsboliger og tre eneboliger.
Etablering av fortau og gang-og sykkelveier til Torvbråten skole i Røyken
Fortau langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina og Løvliveien.
Etablering av kyststi langs Oslofjorden i Røyken kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden på tvers av kommunegrenser, og gi allmenheten tilgang over Grundvik i Røyken fra Hiken i nord til Nordstrand i sør.
Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 165 i Røyken kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien, for å knytte sammen Midtbygda og Bødalen/Slemmestad, for myke trafikanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: