Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Utvidelse av sykehjem i Lier, fase 2
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1. 40(42) sykehjemsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Engersand
Trinn 3 har 27 leiligheter. Trinn 4 har 29 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca 18 byggemåneder.
Etablering av forretning på Tranby i Lier
Grunnflate på 1400-1500 m2.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.
Enøktiltak for etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Ny råvannsledning i Lier kommune
Det skal legges ny råvannsledning frem til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg i Lier. Det skal legges ny ledning DN600 inn i tunell og DN700 i grøft. Totallengde er ca 600 m.
Fanggjerde og terrenginngrep på fv 285 Bringebærkastet i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjek.
Ombygg av tunnel i Lier
Tunnelens totale lengde er på 212 meter, hvor av 62 meter er sikret med frittstående hvelv. Tunnelens bredde er 5 - 6 meter, vegghøyde ca 3,5 meter og totalhøyden er ca 6 meter.
Ombygg av brønnpark i forbindelse med utbygging av sykehjem i Lier
Fosshagen sykehjem har i dag varmepumpeanlegg som forsyner bygget med varme og kjøling. På grunn av at sykehjemmet skal utvides må eksisterende brønnpark flyttes for å gjøre plass for tilbygget. Dagens park består av 15 brønner a 300m. Varmepumpenes kapasitet er 150 kw varme og 400 kw kjøleeffekt. Den eksisterende brønnparken skal kobles fra og plugges ut ved samlekum for senere å kunne tas i bruk for varmesentral i nybygget. Eksisterende anlegg tappes ned og laken oppbevares før tilkobling, samt fylles opp og luftes ved ferdigstillelse. Anlegget er fylt med HX 35. Anlegget leveres komplett innregulert og klar for drift. Eksisterende sirkulasjonspumpe på brønnkurs må vurderes event. byttes ut, slik at anlegget leverer de prosjekterte vannmengder.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Separering av vannledninger i Lier
Separering av 175 m AF i Kirkeveien, omfatter også utskifting av 330 m VL i Kirkeveien og Heggtoppen.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Lier
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Rensk på Fv 285 Sylling i Lier
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjek.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: