Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar.
Nybygg av enebolige og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.
Tilrettelegging for gående og syklende mm på E134 Bergmannsgata i Kogsberg
Regulering av dagens E134 på strekningen Fv 40 til Sellikdalen. Etter åpning av E134 Damåsen-Saggrenda i 2019, forventes strekningen bli nedklassifisert fra europaveg til kommunal veg.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Belysning på E134 Damåsen-Darbu i Kongsberg
Kryss fra Darbu til Damåsen med lengde ca. 4000 meter.
Utbedring av Fv 286 Teigen i Kongsberg
600 m hovedveg, 250m gs-veg, 100m andre veger, 50m bru.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Kongsberg
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: