Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 1
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse for salg, som frittliggende enheter, eller som tomanns-/ generasjons­enheter.
Etablering av nytt seperatsystem for avløp og ny vannledning i Kongsberg kommune
Camilla Colletts vei, Jørgen Moes gate og Daniel Barths vei. Etablering av nytt separatsystem for avløp og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Ny grøftetrase vil stedvis følge eksisterende VA-grøfter, men i store deler av prosjektet vil trasè flyttes mot senter av vei.
Nybygg av lager i Kongsberg
Gnr/bnr: 8626/77 og 8626/80
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Kongsberg
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: