Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hol

Nybygg av leiligheter/utleieboliger og forretning i Geilo
Bygget skal inneholde leiligheter, utleieleiligheter og fritidsleiligheter.
Opparbeidelse av vei og VA-anlegg m.m for etablering av næringsområde i Geilo
Anskaffelsen omfatter opparbeidelse av hovedadkomstveger og VA-anlegg for nytt næringsområde på Vøllo. Dette omfatter i hovedsak: Ca 1100 meter adkomstveg. Ca 220 meter gang- og sykkelveg. Avkjøring til rv7 med midtrabatt. Ca 1000 meter VA-grøfter. Komplett avløpspumpestasjon. Ca 1200 meter kabelgrøfter. Ca 2000 meter åpne overvannsgrøfter der deler av disse skal plastres som bekkeløp. Videre er det inkludert en opsjon med planering av hele næringsarealet, der det vil være behov for uttak av 50-70000 m3 løsmasse og fjell for utlegging i fylling.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: