Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 03
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftingsgate, kulvert ifm. Tilfartsvei vest 1, føringsveier, VA, veiomlegginger m.m..
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Spor/KL på Drammen-Kobbervikdalen inkl tunneler UDK 05
Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.
El og tele på Drammen-Kobbervikdalen UDK 06
Kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunneler og dagsone Skoger.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Losjeplassen 2 og 4. Søren. Lemmichs gate 1. Tomtegata 2. Ny gang- og sykkelvei mellom Tomtegata og Strandveien. Gnr/Bnr: 113/343, 599, 600, 649, 739, 994.
Sporfornyelse ved Lieråsen tunnel
Sporfornyelse og ballastrens på ca 15 km.
Driftskontrakt 0605 Drammen riks- og fylkesveg 2020-2022
Gjelder Drammen, Svelvik, Røyken, Hurum og deler av Lier og Nedre Eiker kommuner.
KL-anlegg og lavspenning ved Lieråsen tunnel, JBT 02
Jernbaneteknikk 2 -Totalfornyelse av KL-anlegget samt noe lavspenning (nødlys etc.)
Forberedende arbeider grunnarbeider og jernbaneteknikk, UDK 33
Kontrakten omfatter diverse grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider, blant annet vest for Rødgata, Nybyen, Sundhaugen, Kreftings gate, Drammen stasjon og annet.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Ferdigstillelse tentativt Q3 2021. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Ombygging/rehabilitering av bo og servicesenter i Åskollen
Prosjektet omfatter etablering av nytt Helseknutepunkt, og består av to utbygginger. Den første delen består av omgjøring av eksisterende omsorgboliger til eldre leiligheter. Etablering av uklimatisert glassgang som forbinder enhetene sammen. Nytt felleshus, aktivitetshus og veksthus.Det er lagt stor vekt på utenomhusområdet for å skape trivsel i trygge omgivelser. Adresse: Helleristningen 20-40.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av fotballhall på Åssiden i Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Nybygg av rekkehus ved Kjøsterudbekken
14 rekkehus, 6 leiligheter.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål i Drammen
Total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes.
Utfylling i sjø ved havn i Drammen
Levering av tunnelstein fra prosjektet ny vannforsyning i Oslo for utvidelse av Drammen havn. Ca 4,5 millioner tonn rene masser.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Rehabilitering og oppgradering av hovedpumpestasjon for avløp i Drammen
Entreprise E2: elektroinnstallatør. Entreprise E1: Maskin, bygg og VVS.
Strømperenovering av avløp i nye Drammen kommune 2020
Arbeidet skal foregå innenfor «Nye» Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). ca. 5000 meter avløpsledninger i dimensjoner DN200 - DN500.
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Torgarealer, ca 4600 m2 (parkeringsarealer, beplantning, offentlig lekeområde, utvendig belysning og ferdigstillelse av gangvei og trapp mot eksisterende aktivitetshus). I tillegg omfatter oppdraget rivearbeider for de gamle barnehagebyggene, ca. 800 m2 totalt.
Opparbeidelse av utomhusarealer ved barnehage i Drammen
Uteanlegget består av ca. 6500 m2 som skal opparbeides som - utvendig lekeareal for barnehagen, ca. 1900 m2 (fallunderlag og uteleker, liten bod, plen og beplantning, asfalterte områder og inngjerding, belysning).
Separering og rehabilitering av vann- og avløpsledninger i nye Drammen kommune
Separering av kommunale og private vann-/ og avløpsledninger, samt reetablering av vei og fortau med sluk i Rådhusgata 17-25 og Amtmand Bloms gate mellom Rådhusgata og Thornegata.
Legging av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Fellesutlysning for Iver Holters gate, Verven og Spinnerigata. Legging av nytt separatsystem og ny vannledning inkl kummer og utskifting av stikkledninger. Etablering av ny veikropp, fortau og overflatedetaljer. Videre gatelys og grøft for kabelanlegg. Hovedledningsgrøfter: ca. 110 lm i Iver Holters gate. ca. 250 lm i Verven ca. 155 lm i Spinnerigata. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/eiendomsgrense: ca 170 lm Over privat eiendom (opsjon): ca 335 lm. Kummer: Det skal settes ned 7 stk. vannverkskum, 8 stk spillvannskummer, 8 stk overvannskummer, 12 stk. sandfang og 13 stk hjelpesluk. Veiarbeider: Det skal etableres vei og fortau: ca. 150 lm i Iver Holters gate. ca. 130 lm i Verven, øvre del. ca. 150 lm i Spinnerigata. ca. 45 lm i Frydenhaugveien. Kabelarbeider: Det skal etableres 27 stk gatelys med tilhørende kabler/utstyr, samt noe arbeider for diverse kabeletater.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Rensk, bolt og nett på Fv 38 Løkkebergveien i Drammen
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Drammen
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: