Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Spor/KL på Drammen-Kobbervikdalen inkl tunneler UDK 05
Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Ferdigstillelse tentativt Q3 2021. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Ombygging/rehabilitering av bo og servicesenter i Åskollen
Prosjektet omfatter etablering av nytt Helseknutepunkt, og består av to utbygginger. Den første delen består av omgjøring av eksisterende omsorgboliger til eldre leiligheter. Etablering av uklimatisert glassgang som forbinder enhetene sammen. Nytt felleshus, aktivitetshus og veksthus.Det er lagt stor vekt på utenomhusområdet for å skape trivsel i trygge omgivelser. Adresse: Helleristningen 20-40.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Nybygg av fotballhall på Åssiden i Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål i Drammen
Total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Rehabilitering og oppgradering av hovedpumpestasjon for avløp i Drammen
Entreprise E2: elektroinnstallatør. Entreprise E1: Maskin, bygg og VVS.
Etablering av gang- og sykkelvei i Drammen
Etablering av trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien.
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Torgarealer, ca 4600 m2 (parkeringsarealer, beplantning, offentlig lekeområde, utvendig belysning og ferdigstillelse av gangvei og trapp mot eksisterende aktivitetshus). I tillegg omfatter oppdraget rivearbeider for de gamle barnehagebyggene, ca. 800 m2 totalt.
Separering og rehabilitering av vann- og avløpsledninger i nye Drammen kommune
Separering av kommunale og private vann-/ og avløpsledninger, samt reetablering av vei og fortau med sluk i Rådhusgata 17-25 og Amtmand Bloms gate mellom Rådhusgata og Thornegata.
Opparbeidelse av utomhusarealer ved barnehage i Drammen
Uteanlegget består av ca. 6500 m2 som skal opparbeides som - utvendig lekeareal for barnehagen, ca. 1900 m2 (fallunderlag og uteleker, liten bod, plen og beplantning, asfalterte områder og inngjerding, belysning).
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Legging av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Fellesutlysning for Iver Holters gate, Verven og Spinnerigata. Legging av nytt separatsystem og ny vannledning inkl kummer og utskifting av stikkledninger. Etablering av ny veikropp, fortau og overflatedetaljer. Videre gatelys og grøft for kabelanlegg. Hovedledningsgrøfter: ca. 110 lm i Iver Holters gate. ca. 250 lm i Verven ca. 155 lm i Spinnerigata. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/eiendomsgrense: ca 170 lm Over privat eiendom (opsjon): ca 335 lm. Kummer: Det skal settes ned 7 stk. vannverkskum, 8 stk spillvannskummer, 8 stk overvannskummer, 12 stk. sandfang og 13 stk hjelpesluk. Veiarbeider: Det skal etableres vei og fortau: ca. 150 lm i Iver Holters gate. ca. 130 lm i Verven, øvre del. ca. 150 lm i Spinnerigata. ca. 45 lm i Frydenhaugveien. Kabelarbeider: Det skal etableres 27 stk gatelys med tilhørende kabler/utstyr, samt noe arbeider for diverse kabeletater.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Drammen
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen, fase 2
Felles utlysning for: Tiltak 2: Brannposten via Bakkeveien Tiltak 14: Lensmannsløkka Tiltak 27: Hotvetveien, P-plass Øren skole til Holstetajet. Tiltak 32: Ingeniør Rybergs gate x Farmen nedre Intensivbelysning Tomtegata og Rosenkrantzgata Busskur, St. Olavs gate, Øvre Storgate. Opsjon: Tiltak 28: Hotvetveien X Henrik Ibsens gate
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: