Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn.
Nybygg av boliger og handel i Lillestrøm, trinn 1
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger. BREEAM Very Good.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
Skedsmo kommune skal etablere en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Skolen skal planlegges for 720 elever, men kun byggetrinn 1 for 630 elever skal utføres som en del av hovedkontrakten. Byggetrinn 2 for utvidelse fra 630 til 720 elever er en opsjon i kontrakten. Prosjektet består av ungdomsskole byggetrinn 1 og 2, idrettshall med spilleflater, tilhørende uteområde. Totalt anslås en areal på ca. 11 000 m2 BTA for skolen og idrettshallen. Total estimert kostnad: 425 mill. kr.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 2
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 2
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg av boliger i Skedsmo
Skanska/Boklok-prosjekt.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Sanering av deponigassanlegg Skedsmo Kommune
Total kostnad for alle delprosjekt: 1,7 mrd NOK.
Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Skedsmo
Utvide den hydrauliske råvannskapasiteten inklusive forbehandling i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. I den sammenheng er det også ønskelig å oppnå redundans på alle nivåer. Dette skal gjennomføres ved å etablere to parallelle selvstendige linjer gjennom hele behandlingsanlegget. Prosjektet er planlagt gjennomført i to utbyggingstrinn, hvor fase 2 vil være en opsjon.
Etablering av sykkeltrase i Skedsmo kommune
Skedsmo kommune ønsker å lage en sammenhengende sykkeltrase fra Jonas Lies gate til Vestbygata. Dette prosjektet innbefatter å bygge to av parsellene i den sammenhengende sykkeltraseen. I parsellen fra Kirkegata til Torvgata skal det lages sykkelfelt på begge sider av kjørefeltene. I parsellen fra Gjerdrumsgata til Vestbygata blir dagens boliggate omgjort til sykkelgate. Kirkegata - Torvgata - Henrik Wergelandsgate.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Fornyelse av vannledning i Skedsmo kommune
NO-Dig. Lengde ca. 580 m. Inklusive supplerende kumarbeider og arbeider med tilkoblinger, herunder også grave- og veiarbeider.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 382 i Skedsmo
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Oppgradering av VA-ledninger på Skjetten i Skedsmo
Utblokking av eksisterende vannledning, strømperenovering av avløpsledninger, inkludert kum- og koblingsarbeider. Ca. 510 meter 150 mm vannledninger i grått støpejern ved utblokking og strømperenovere ca. 110 meter 225 mm betong avløpsledninger i Hellaveien.
Omdisponering av tomt på Kjeller i Skedsmo
Vurdering av et bredt spekter av løsninger en tomt gir, eksempelvis basert på grunnforhold, solforhold, tilgrensede eiendommer, ankomstmuligheter og kommunale føringer mm. Alternativene skal inngå i en verdivurdering for å optimalisere utbyggingsarealene og skal danne grunnlag for grunneiersamarbeid, og være grunnlag for mulige utbyggingsavtaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: