Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 135.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 4
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 5
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av boliger, barnehage m.m. i Lillestrøm, kvartal 3
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
Skedsmo kommune skal etablere en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Skolen skal planlegges for 720 elever, men kun byggetrinn 1 for 630 elever skal utføres som en del av hovedkontrakten. Byggetrinn 2 for utvidelse fra 630 til 720 elever er en opsjon i kontrakten. Prosjektet består av ungdomsskole byggetrinn 1 og 2, idrettshall med spilleflater, tilhørende uteområde. Totalt anslås en areal på ca. 11 000 m2 BTA for skolen og idrettshallen. Total estimert kostnad: 425 mill. kr.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av ny boliger i Lillestrøm, kvartal 1
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2020.
Nybygg av boliger i Skedsmo
Skanska/Boklok-prosjekt.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Sanering av deponigassanlegg Skedsmo Kommune
Total kostnad for alle delprosjekt: 1,7 mrd NOK.
Trafikksikringstiltak i Skedsmo kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av sykkeltrase i Skedsmo kommune
Skedsmo kommune ønsker å lage en sammenhengende sykkeltrase fra Jonas Lies gate til Vestbygata. Dette prosjektet innbefatter å bygge to av parsellene i den sammenhengende sykkeltraseen. I parsellen fra Kirkegata til Torvgata skal det lages sykkelfelt på begge sider av kjørefeltene. I parsellen fra Gjerdrumsgata til Vestbygata blir dagens boliggate omgjort til sykkelgate. Kirkegata - Torvgata - Henrik Wergelandsgate.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Oppgradering av VA-ledninger på Skjetten i Skedsmo
Utblokking av eksisterende vannledning, strømperenovering av avløpsledninger, inkludert kum- og koblingsarbeider. Ca. 510 meter 150 mm vannledninger i grått støpejern ved utblokking og strømperenovere ca. 110 meter 225 mm betong avløpsledninger i Hellaveien.
Variabel infortavle på Rv 4 Slattum sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Variabel infotavle ved E6 Berger ved Skedsmokorset
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: