Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av barnehage, barneskole BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av rekkehus på Gjettum i Bærum
33,4 daa. Samarbeidsprosjekt.
Nybygg av svømmehall på Rud
Passivhus. Breeam: Very Good.
Nybygg av leiligheter, omsorgsboliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer. Ca 2,5 års byggetid. 12 omsrogsboliger skal bygges for kommunen.
Utvidelse til 10 parallell skole på Bekkestua i Bærum
16-17 byggemåneder. 10 000-12 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Bærum
16 omsorgsboliger og 53 leiligheter. Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Riving- og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Nybygg av boliger for psykisk utviklinghemmede i Bærum
Gnr./bnr. 95/465, 95/466, 95/467, 95/470 og 95/453.
Nybygg av sekretariatbygg og tribuneanlegg ved nytt friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av flerbolighus i Høvik verk
1700-1800 kvm BRA. 2-3 etasjer.
Ombygging til kultur og næring i Sandvika
Malmskrivergården med tilhørende bygninger er fredet. Fremtidlig bruk utredes i forbindelse med utvikling av Sandvika sentrum øst. Gnr/bnr: 7/67, 173, 7, 130.
Rivearbeider på kontorbygg i Sandvika, Bærum
36.000 m2 BTA inklusive parkering. Rivearbeidene er omfattende og inkluderer full rensk, inklusiv riving av fasader og tekniske rom på tak. Bygget skal strippes ned til betongdekker og -søyler. Kontrakten omfatter også en del konstruktiv riving.
Forberedende renseverk mm på strekningen Lysaker-Sandvika
Forberedende renseverk Skøyen (Lysaker) Slependen - Asker. Rensk og etablering av linjegrøfter, reetablering av stikkrenner, vegetasjonsrydding, omlegging av kabler etc.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Jar
Ansvarlig søker: AEPOS arkitekter og planleggere AS v/ Anne Grete Hansteen.
Etablering av modulbygg for kontorbygg i Bærum
Modulbygget skal ivareta behov for 75 nye kontorplasser. Bygget skal leveres som et permanent bygg med forventet levetid på minimum 20 år. Kunden skal inngå en leieavtale på 9 år.
Til- og ombygg av butikk og leiligheter i Sandvika
500-600 m2 ombygg. 180 m2 tilbygg.
Omlegging av høyspentkabel ved nytt friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Etablering av sportsdekke ved nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Grunnarbeider for etablering av nytt friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Oppgradering av renseanlegg i Akershus
Anskaffelsen omfatter prosjektering, innkjøp og montasje av pumper, ventiler rør mv, samt tilhørende underlag for elektro og automasjon. i NRAs renseanlegg.
Nytt rigg- og anleggsområde på E16 Avtjerna i Bærum, E16 Sandvika-Skaret
28 daa. Framføring av midlertidig adkomstveg fra dagens E16 til det nye anlegget for å bygge nytt motorvegkryss og ny tunnel under Sollihøgda. Midlertidig omlegging av Ringeriksvegen. Dette er nødvendig for å kunne anlegge VA, El og gang-/sykkelveg langs dagens E16 samt bru over dagens E16 og Rustanbekken.
Riving og nybygg av garasjer i Gjettum
Riving av 27 garasjer og nybygg av 23 garasjer.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rehabilitering av deponi/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Utskifting av basseng og rehabilitering av renseanlegg ved svømmehall i Bærum
Grunnet rust i eksisterende svømmebasseng skal stålbassenget på Emma Friskhus byttes ut. Det skal i tillegg gjøres forbedrende tilltak på renseanlegget og teknisk rom.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Tilpassing av ungdomsskole i Slependen
Tilpassing fra 5 parallell baseskole til 5 parallell klasseromskole.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Akershus
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Ombygg av kontor m.m. i Lysaker
Ansvarlig søker: Rebuilding AS.
Støytiltak på boliger i Akershus 2019
Fellesutlysning for boliger i Oslo og Akershus 2019: Vollsveien 14 B Kjørboveien 7. Konvallveien 6. Sandviksveien 126. Ringeriksveien 343 A. Ringeriksveien 343 B. Ånnerudveien 16 B. Reistadjordet 4. Øvre Måsan 12 A. Undelstadveien 103. Undelstadlia 15. Gamle Borgenvei 10. Grønsundåsen 35 C. Arvid Andersens vei 25. Vestre Skibakk 3 A. Lindebergveien 212. Isingrudvegen 42. Bogstadsvingen 15. Solskinnskroken 38. Manglerudveien 89. Oscar Dahls vei 52. Oppdraget omfatter i hovedsak utskifting av vinduer, dører og påforing av utvendige og innvendige vegger samt montering av ventilasjon.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: