Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av barnehage, barneskole BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 2-4
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. Totalt 700 boenheter på feltet.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. Totalt 700 boenheter på feltet.
Nybygg av svømmehall på Rud
Passivhus. Breeam: Very Good.
Nybygg av leiligheter, omsorgsboliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer. Ca 2,5 års byggetid. 12 omsrogsboliger skal bygges for kommunen.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Utvidelse til 10 parallell skole på Bekkestua i Bærum
16-17 byggemåneder. 10 000-12 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Utvidelse og ombygging av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole. 600 elever.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2020.
Riving,-om og tilbygg av kontorbygg i Lysaker
Totalt areal sammen er 6000 m2.
Nybygg av boliger i Bærum
16 omsorgsboliger og 53 leiligheter. Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Riving- og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Nybygg av boliger for psykisk utviklinghemmede i Bærum
Gnr./bnr. 95/465, 95/466, 95/467, 95/470 og 95/453.
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Ombygging til kultur og næring i Sandvika
Malmskrivergården med tilhørende bygninger er fredet. Fremtidlig bruk utredes i forbindelse med utvikling av Sandvika sentrum øst. Gnr/bnr: 7/67, 173, 7, 130.
Rivearbeider på kontorbygg i Sandvika, Bærum
36.000 m2 BTA inklusive parkering. Rivearbeidene er omfattende og inkluderer full rensk, inklusiv riving av fasader og tekniske rom på tak. Bygget skal strippes ned til betongdekker og -søyler. Kontrakten omfatter også en del konstruktiv riving.
Nybygg av rekkehus i Bærum
8-10 boenheter.
Forberedende renseverk mm på strekningen Lysaker-Sandvika
Forberedende renseverk Skøyen (Lysaker) Slependen - Asker. Rensk og etablering av linjegrøfter, reetablering av stikkrenner, vegetasjonsrydding, omlegging av kabler etc.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Til- og ombygg av butikk og leiligheter i Sandvika
500-600 m2 ombygg. 180 m2 tilbygg.
Rehabilitering av Sandvika bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av sansehage/vinterhage ved omsorgsboliger i Bærum
Mellom Gamle drammensvei omsorgsboliger og Nordraaksvei BBS.
Etablering av avfallssug på Fornebu
Total investering 83 millioner.
Oppgradering av renseanlegg i Akershus
Anskaffelsen omfatter prosjektering, innkjøp og montasje av pumper, ventiler rør mv, samt tilhørende underlag for elektro og automasjon. i NRAs renseanlegg.
Utvidelse av vei i Bærum
Ca 1 meter bredere.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rehabilitering av deponi/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Etablering av sykkelhotell ved T-banestasjon i Bærum
Fellesutlysning for Kolsås- og Østerås T-banestasjon. Sykkelhotellene på Kolsås og Østerås skal ha plass til 152 og 87 sykler av varierende størrelse. På Kolsås skal kantstein, lysmaster, hjelpesluk og sykkelstativer flyttes eller fjernes. På Østerås skal en gang-og sykkelveien flyttes før sykkelhotellet kan bygges.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Akershus
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Tilpassing av ungdomsskole i Slependen
Tilpassing fra 5 parallell baseskole til 5 parallell klasseromskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: