Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sarpsborg

E18 Retvet-Vinterbro ny/utbedring av veg
16km. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av bibliotek i Sarpsborg
På tomta står idag BUL sitt gamle bygg.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere. Parkeringskjeller.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 5 mfl
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av småhus i Sarpsborg
Planområdet er på ca. 5 daa. Det skal bygges firemannsboliger og rekkehus 60-120 kvadratmeter per enhet.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn. Modulbygg.
Nybygg av boligområde i Ullerøy, Sarpsborg
Ca 241 dekar. Privat grunneier.
Ny gang og sykkelvei i Sarpsborg
Prosjektet ligger på vent. 1,3 km.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 1
Ved Tunevannet, fra Madam Arnesens vei og langs nordsiden av fv. 118.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 2
Langs vest - og sørsiden av kirkegården mot Vingulmorkveien .
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 4
Langs østsiden av Rådmann Dalens vei til Østadveien .
Etablering av masseuttak i Trøgstad
Reguleringsplan for Monaryggen Øst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: