Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av leiligheter i Moss
Ca 15000 m2 med næring. Planen omfatter det sentrale området nedenfor Konvensjonsgården og arealene langs nedsiden av gamle Verket bebyggelsen.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 2 m.fl
Mellom 500-600 stk boliger totalt.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
250-300 stk leiligheter. 6500 m2 til næringsvirksomhet.
Ny Havnevei i Moss
Kommunedelplanarbeid.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Nybygg av boliger på Kallumjordet i Moss
Gnr/bnr: 94/283, 255, 289.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus. Gnr/bnr: 3/2584, 3124, 3125, 3216.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av rekkehus og lavblokker i Moss, trinn 2-3
Planlagt prosjekt. Antatt byggestart. Ukjent kostnad.
Nybygg av konsentret småhusbebyggelse i Moss
Det antas å bli ca. 39 boenheter i 2-,3- og 4-romsboliger, fordelt over 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 2/2206, 2207.
Omlegging av høyspentledning i luft i Moss
Traseen som skal bygges er fra Kambo transformatorstasjon til Mosseporten og Nesset transformatorstasjoner, jfr vedlagt tegninger. Det skal bygges to kraftledninger ved siden av hverandre fra Kambo transformatorstasjon og frem til Patterødtjernet. Fra Patterødtjernet skal den ene ledningen bygges mot eksisterende mast ved Tigerplassen, mens den andre skal til eksisterende mast ved Kinnarps. Omtrentlige lengder er: Fra Kambo transformatorstasjon til Patterødtjernet er det ca. 2,8 km. Fra Patterødtjernet til Tigerplassen er det ca. 1,4 km. Fra Patterødtjernet til Kinnarps er det ca. 1,2 km
Fullstendig ombygging av Moss jernbanestasjon
Tidlig prosjekt kun på idèstadiet. Planlagt utbygging i perioden 2018-2023.
Nybygg av rekkehus og 4-mannsboliger ved Torbjørnsrød
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av omsorgboliger i Moss
Prosjektet er lagt på is. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Moss
Gnr/bnr:1/1668 og 1/3662.
Innvendig renovering av Torderød gård på Jeløy i Moss
Istandsetting av Torderød gård til byjubileet 2020. Bygningen er fredet.
Mossefossen- åpning for kolletiv i begge kjøreretninger
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 430 meter vannledning, 200 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 600 meter vannledning, 507 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 650 meter vannledning og 190 meter overvannsledning.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Østfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Variabel infotavle ved E6 Akershus grense sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Etablering av motorisert teleskopamfi i kulturhus i Moss
Det skal prosjekteres, leveres og monteres motorisert teleskopamfi. Det vil bli ca 180 sitteplasser.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: