Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av idrettsarena ved Remmen, Halden
Gnr/bnr: 66/820, 66/473 m.fl.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Halden
Gnr/bnr: 74/27, 181, 215.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon.
Ombygg av helsehus i Halden
Ombygging av 2 etasje for legevakten, kommunelegekontoret og helsekontoret. Tillbygg av inngangspart og mottak for ambulanser. Nybygg av parkeringshus, 2 etasjer.
Nybygg av fortau langs Hovsveien i Halden
Fra Vekterveien langs Hovsveien.
Rehabilitering av VA-ledninger i Halden
Ca. 300 m VA-grøfterca. 210 m vannledninger, hvorav ca. 170 m er to vannledninger parallelt. Ca. 280 m spillvannsledning. Ca. 300 m overvannsledning. Ca. 6 stk kumgrupper. I forbindelse med nye VA-ledninger ved Os allè skal følgende veiarbeider utføres: Ca. 2900 m2 reetablering av veioverbygning. Ca. 2900 m2 asfaltering av kjøreveier. Ca. 150 m2 asfaltering av fortau. Ca. 500 m setting av granittkantstein. Ca. 70 m setting av betongkantstein. Det ligger i dag fellessystem i Os allè, dette skal separeres og det skal legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. I deler av anlegget legges to vannledninger parallelt.
Oppgradering av VA-anlegg ved boligområde i Halden kommune
Prosjektet omfatter den søndre delen av Glenneveien og Furuveien. Den totale lengden på prosjektet er ca. 514 meter foruten at det i prosjektet inngår 20 stikkledninger. Disse skal føres inn ca. 1,0 m. innenfor eiendomsgrense.
Etablering av ny hovedvannledning i Halden kommune
Prosjektet innbefatter 1 stk. hovedvannledning Ø630 fra eksisterende kum i vestlig del av jorde ved Tosterud v.g. skole gjennom skog frem til eksisterende kum ved begynnelsen av lysløypa rett nord for Safirveien. Parsellens totale lengde er ca. 760 meter. I tillegg skal det settes ned en kum med forgrening Ø180 vannledning fra Opalveien (sør for Opalveien 26) og frem til hovedtrasé, dette strekket er ca. 50 meter. Ny vannkum skal etableres i Opalveien, og en PE-kumløsning bestilt av byggherre skal etableres på hovdtrasé. Ledningstraseén går gjennom et populært turområde av marka med mye skog og tidvis langs jordekanter. Det vil derfor være viktig å ha god dialog med grunneiere og brukere av marka både i forkant av prosjektet og under utførelse.
VA-sanering ny vei og fortau, Karl Johans gate, Mette Mengs gate m.m i Halden sentrum
Karl Johans gate, Oscars gate, Mette Megns gate, Wærns gate, Kristian August gate, Repslagergata og Nils Ankers gate.
Rehabilitering av gang- og sykkelbru i Halden sentrum
Lengden på brua er om lag 65 meter og bredden er ca. 8,8 meter. Arbeidene som er planlagt utført ved brua inkluderer bytte av alt treverk i opphøyde gangfelt langs begge sider over brua, reparasjon (Meisling og re-mørtling) av ødelagte og skadede fuger i forblendingsstein på landkar samt generell rengjøring ved og rundt brua.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: