Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (4)
Askim (19)
Eidsberg (17)
Halden (36)
Hobøl (9)
Hvaler (16)
Marker (7)
Moss (69)
Rakkestad (10)
Rygge (10)
Råde (15)
Rømskog (12)
Sarpsborg (46)
Skiptvet (12)
Spydeberg (15)
Trøgstad (9)
Våler (7)
Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av flerbolighus i Fredrikstad
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Utvidelse av jernbane Haug-Onsøy
Ligger inne i forslag til NTP 2014-2023. Utsatt.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 2 m.fl
Mellom 500-600 stk boliger totalt.
Ny Havnevei i Moss
Kommunedelplanarbeid.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
135 daa. Totalt utbygging ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av datasenter i Hobøl
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB. Lyspaneler: Unilite Norge AS.
Nybygg av leiligheter og næring ved Verket hotell i ny bydel i Moss
700 m2 næring. Uklart angående BTA på leiligheter.
Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus. Gnr/bnr: 3/2584, 3124, 3125, 3216.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger på Kallumjordet i Moss
Gnr/bnr: 94/283, 255, 289.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer. Gnr/bnr 300/790, 1490. Lyspaneler: Unilite Norge AS.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av konsentret småhusbebyggelse i Moss
Det antas å bli ca. 39 boenheter i 2-,3- og 4-romsboliger, fordelt over 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 2/2206, 2207.
Nybygg av boligområde i Askim, B4
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Omlegging av høyspentledning i luft i Moss
Traseen som skal bygges er fra Kambo transformatorstasjon til Mosseporten og Nesset transformatorstasjoner, jfr vedlagt tegninger. Det skal bygges to kraftledninger ved siden av hverandre fra Kambo transformatorstasjon og frem til Patterødtjernet. Fra Patterødtjernet skal den ene ledningen bygges mot eksisterende mast ved Tigerplassen, mens den andre skal til eksisterende mast ved Kinnarps. Omtrentlige lengder er: Fra Kambo transformatorstasjon til Patterødtjernet er det ca. 2,8 km. Fra Patterødtjernet til Tigerplassen er det ca. 1,4 km. Fra Patterødtjernet til Kinnarps er det ca. 1,2 km
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: