Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekt i Akershus fylke

Asker (3)
Bærum (4)
Eidsvoll (6)
Enebakk (1)
Fet (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Hurdal (1)
Nannestad (2)
Nes (0)
Nesodden (1)
Nittedal (0)
Oppegård (4)
Rælingen (0)
Skedsmo (4)
Ski (2)
Sørum (4)
Ullensaker (25)
Vestby (8)
Ås (4)
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av avfallsbehandling i Lørenskog
Avfallshovedanlegg. Støvsuger, rørnett.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Nybygg av industri-,håndverk-og lagervirksomhet mm i Eidsvoll
Vedtak om områdereguleringsplan. Tidlig prosjekt. Planen tilrettelegger for næringsetablering av industri-, håndverk- og lagervirksomhet, samt forretning. Med forretning menes kun salg av plasskrevende varer, ingen detaljhandel skal foregå innenfor planavgrensningen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg og riving av industribygning mm i Skedsmo
Tidlig prosjekt. Uklart angående fremdrift. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av lager og kontor i Maura
Skal bygges på nabotomta til Herstua Grus trinn 1.
Nybygg av fryselager på Engelsrud
Uvisst prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Ny driftsbygning, utvidelse av kirkegård mm i Sørum
Prosjektet omfatter: Utvidelse av Blaker kirkegård, bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Nybygg av betongfabrikk, silo, produksjonsbygg mm
Prosjektet er utsatt. Fremdrift er ikke avklart. Skal eventuelt selges till større utbygger. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Etablering av laboratorium, skytekulvert og nedkjøringsrampe under terrengnivå i Skedsmo
Riving av fundamentplate for et eksisterende Dobbeltbygg (Miljøstasjon og garasje) på tomta. Dobbeltbygg skal reetableres og plasseres over hovedbygning Ballistisk lab og etablering av ny fundamentplate for denne inngår i entreprisen.
Nybygg av betongfabrikk i Lørenskog
Total kostnad inklusive maskinleveranse ca 25 mill.
Opprusting av anlegget rundt Vasshjulet i Losby
Oppdraget består i opprusting av anlegget rundt Vasshjulet, med fundamentering og montering av nytt letak med trapper galleri og gangbane rundt Vasshjulet, ny gangbro over Losbyelva med sidebro inn til Vasshjulet, etablering av ny gangsti fram til gangbro fra vest, framføring av strøm til anlegget, rydding og tynning av skog samt etablering av område for sitteplasser.
Utv. rehab. av Teglsteinsbygningen på Steilene i Nesodden
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Oppgradering av pumpestasjon i Vestby
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: