Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Aust-Agder fylke

Arendal (28)
Birkenes (8)
Bygland (8)
Bykle (3)
Froland (12)
Gjerstad (6)
Grimstad (22)
Iveland (2)
Lillesand (10)
Risør (20)
Valle (8)
Åmli (22)
Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av skitunnel på Engesland
Bygg på 50 000 kubikkmeter. To skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Stigning opp til 34 høydemeter.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Utbedring av Fv 415 Fiane-Simonstad i Åmli
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 9 Fånefjell sør Bygland
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang. Prioriteringstall 1,59.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Utbedring av Fv 323 Ose bru i Bygland
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Omlegging av vei på Fv 323 Heddeviki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Utbedring av vei i Risør kommune
Gjelder hele Åmlandsveien.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Omlegging av vei på Fv 323 Lislevik i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Ny tunnelbelysning på Fv 323 Heddeneset i Bygland
Fra handlingsprogram 2017-2020.
Ny tunnelbelysning på Fv 304 Geiteskaret i Bygland
215m. Fra handlingsprogram 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: