Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vestfold fylke

Færder (32)
Horten (34)
Larvik (67)
Re (13)
Sande (10)
Sandefjord (88)
Svelvik (9)
Tønsberg (50)
Nybygg av boliger og næring mm i Horten
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i trinn 1-3.
Driftkontrakt for veier i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Fv 305 Kodal-E18, ny veitrase
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny vei og tunnel på Fv 303 Hognesbakken i Tønsberg/Stokke
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Vegomlegging på Fv 313 Klokkejordet i Sande
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fv 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, is.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Till- og ombygg på sportsarena i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Nybygg av høydebasseng på Husåsen i Sandefjord
60 000 m3. Foreløpige skisser forutsetter en diameter på ca 75 meter og en høyde på vannvolumet på 18 meter.
Ny infrastruktur for boligområde på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Nybygg av aktivitetssenter i Brunlaskogen
Antatt start. Ukjent kostnad.
Trafikksikkerhetstiltak i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Etablering av VA-anlegg samt gang- og sykkelvei for del av nytt næringsområde i Hanekleiva, Sande i Vestfold
Prosjektet innefatter ca. 380m komplette vann- og avløpsgrøfter. Ca. 260m komplett g/s-veg. Ca. 300m komplette kabelgrøfter. Levering og legging av ca. 380m vannledninger, ca. 215m spillvannsledninger, ca. 260m drens-/overvannsledninger, ca. 300m kabelgrøfter med trekkerør og ca. 10 komplette vann- og avløpskummer. I tillegg har entreprenøren opsjon på ca. 160m VA-anlegg, g/s-veg og kabelgrøfter (etappe 2).
Ny gang og sykkelvei i Sande i vestfold
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Horten
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ferdigstillelse av Fv 255 Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Ny gang og sykkelvei i Stokke
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Tjøme
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av konsulentbidrag til utarbeidelse av reguleringsplan (m/ bestemmelser) og konkurransegrunnlag med tekniske tegninger for gang-/sykkelvei langs Årøveien. På strekningen Helgerødveien – Nesskogen skal det prosjekteres gang- og sykkelvei på sydsiden av veien. Videre fra Nesskogen til Engøveien skal det prosjekteres utvidet skulder på begge sider.
Ny gang og sykkelvei i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Infrastruktur for IKEA på Danebo i Larvik
Planområdet ligger i Larvik og Sandefjord kommune.
Trafikksikkerhetstiltak i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Kryssombygging til rundkjøring på Fv 32 x Fv 312 Dokka i Hof
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: