Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vestfold fylke

Færder (33)
Horten (39)
Larvik (69)
Re (13)
Sande (10)
Sandefjord (91)
Svelvik (9)
Tønsberg (51)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i trinn 1-3.
Driftkontrakt for veier i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Fv 305 Kodal-E18, ny veitrase
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny vei og tunnel på Fv 303 Hognesbakken i Tønsberg/Stokke
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Vegomlegging på Fv 313 Klokkejordet i Sande
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fv 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, is.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 310 Nykirke-Søndre Vegge i Horten
Ca 3 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Nybygg av høydebasseng på Husåsen i Sandefjord
60 000 m3. Foreløpige skisser forutsetter en diameter på ca 75 meter og en høyde på vannvolumet på 18 meter.
Ny infrastruktur for boligområde på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Nybygg av aktivitetssenter i Brunlaskogen
Antatt start. Ukjent kostnad.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Trafikksikkerhetstiltak i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Sande i vestfold
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Horten
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ferdigstillelse av Fv 255 Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Ny gang og sykkelvei i Stokke
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Tjøme
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av konsulentbidrag til utarbeidelse av reguleringsplan (m/ bestemmelser) og konkurransegrunnlag med tekniske tegninger for gang-/sykkelvei langs Årøveien. På strekningen Helgerødveien – Nesskogen skal det prosjekteres gang- og sykkelvei på sydsiden av veien. Videre fra Nesskogen til Engøveien skal det prosjekteres utvidet skulder på begge sider.
Ny gang og sykkelvei i Tønsberg
Fra handlingsprogram 2010-14.
Infrastruktur for IKEA på Danebo i Larvik
Planområdet ligger i Larvik og Sandefjord kommune.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: