Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (10)
Aurland (26)
Balestrand (22)
Bremanger (30)
Eid (28)
Fjaler (15)
Flora (32)
Førde (25)
Gaular (10)
Gloppen (23)
Gulen (32)
Hornindal (8)
Hyllestad (2)
Høyanger (51)
Jølster (20)
Lærdal (16)
Leikanger (5)
Luster (41)
Naustdal (12)
Selje (11)
Sogndal (31)
Solund (6)
Stryn (54)
Vik (17)
Vågsøy (14)
Årdal (19)
Nybygg av bru over Sognefjorden, Lavik-Oppedal
Tre alternativer: flytebru, rørbru eller hengebru. Mulighetsstudien av hengebrua utføres internt i Statens vegvesen. Seks firma ble prekvalifisert for utarbeidelse av konseptvalgutvikling av flytebru og rørbru. Alle som var pre-kvalifisert ble invitert til å sendte inn minimum to forslag (flytebru, rørbru, og/eller en kombinasjon) De seks konsulentgrupperinger som søkte om prekvalifisering var: Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS, underleverandører Johs Holt, COWI, NGI, Skanska, Tor Vinje, Rolf Øyvind Johansen Reinertsen/Olav Olsen konsortiet, underleverandører Snøhetta, Arup, B ergerABAM, Faltinsen, Johansson Sweco Norge AS, underleverandører Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS, Anders Bleie Norconsult AS, underleverandør Haug og Blom-Bakke AS Multiconsult AS, underleverandører WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner Gmbh LMG Marine AS, underleverandører Marintek, Teknisk Data AS, S midt & Ingebrigtsen AS, Fondasol
Omlegging av veglinje, Langeland-Moskog
Kommunedelplan/konsekvensutredning vedtatt.
Ny bru, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 2
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny skipstunnel ved Stadlandet
1800m lang, 36m høy, 26,5m bred.
Ny fjordkryssing, E39 Nordfjorden i Stryn, Anda-Lote
KVU er godkjent, fjordkryssingen vil gå gjennom Stryn kommune. Prosjektet ligger foreløpig langt fram i tid.
Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Sleen i Aurland/Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Ny tunnel på Fv 55, Kjenesskreda-Hølenskreda i Balestrand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 280m Skredtype tørrsnø.
Nytt ferjesamband, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 1
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Utbedring av Fv 57 Nishammaren-Storehaug i Fjaler/Gaular
På marginalliste for store investeringsprosjekt. Med bru over Svesundet.
Utbedring av Fv 615 Sandane-Storebu i Gloppen og Flora
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722 Flovegen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Ny trasé med tunnel på Fv 614 Svelgen-Grov i Bremanger
Del av Kystvegen i Sogn og Fjordane. Tunnel fra Indrehus til Svelgen, 4,4 km, veg utenfor Svelgen sentrum.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Ny tunnel på Rv 15 Gotiskarfonna og Kleivane i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 2 050m.
Overføring av vann til Viddalsmagasinet i Flåmsdalen
Overføringstunnel ca 10 km. Vei 1 km.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Ny vegtrasé øst for Dalsøyra på Fv 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Deler av strekningen trenger gang- og sykkelveg.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Utbedring av tunnel på Fv 57 Lund i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Utbedring til fri høyde 4,5m.
Ny trasé med ny tunnel og ny bru på Fv 57 Omdal-Nesetunnelen i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Økt fri høyde til 4,5m i Nesetunnelen. Ny bru over Livresundet.
Ny bru på Fv 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m.
Ny trasé for å unngå skarpe kurver på Fv 57 Halsvik i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé med ny tunnel øst for Haveland på Fv 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fv 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny vegtrasé øst for Høyvika på Fv 57 Eidsneset-Høyvika i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 639m.
Ny tunnel på Fv 53 Tyttebærholten i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 510m.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 664 Navelsakerstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Utbedring av dårlige partier på veg, Bryggja-Naveosen i Bremanger
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel eller bru på E39 Avestien i Høyanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Rassikring på Rv 15 Sætreskarfjellet/Grasdalen og Grasdalstunnelen
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 660m.
Tunnel på Rv 15 Napefonna i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 2330m.
Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Utbedring av Fv 55 Høyheimsvik-Nes i Luster
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Tunnel på Fv 337 Sundaskreden i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 600m.
Nybygg av kraftverk i Jølster kommune
Årsproduksjon på 49 GWh.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av flerbrukshavn i Leikanger
Prosjektet avhenger av utbyggingen av Stad skipstunnel. Planen er å ta vare på overskuddsmassene fra skipstunnelen. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny tunnel på Fv 724 Heimefonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 170m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Utbedring av Rv 13 Dragsvik ferjekai i Balestrand, tilrettelegging el-ferje
Turistveg Gaularfjellet. På uprioritert marginalliste for utbedring av fylkesvegnettet i regional transportplan 2014-23.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: