Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Forsand

Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Utvidelse av vei og fortau m.m langs Fv. 500 Lysebotn i Forsand
Prosjektet omfatter i hovedsak prosjektering og bygging av: Breddeutvidelse av eksisterende fylkesveg fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Bygging av nytt opphevet fortau på nordsiden av fv. 500 fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Utvidelse av oppstillingsareal ved kaien. Riving av eksisterende bru over Stølsånå. Bygging av ny bru over Stølsånå. Omlegging av kryss Fv 500 X Kapellveien i østre ende av planområdet. Lukket drenering og overvannssystem. 2 stk. feunderganger av betongrør for sauer. Utskifting av belysningsanlegg. Handtering og omlegging av høyspent-, lavspent- og telekabler, både i luft og i bakken.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Nett på Fv 496 Eiane i Forsand
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein.
Fanggjerder på Fv 496 Vigatunnelen i Forsand
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: