Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Oppland fylke

Dovre (5)
Etnedal (4)
Gausdal (6)
Gjøvik (28)
Gran (16)
Jevnaker (7)
Lesja (2)
Lom (2)
Lunner (19)
Nord-Fron (16)
Ringebu (14)
Sel (8)
Skjåk (8)
Sør-Fron (2)
Vang (8)
Vågå (6)
Øyer (21)
Nybygg av bru over Mjøsa, Moelv-Biri, Ringsaker/Gjøvik
Ny Mjøsbru E6 Moelv-Biri. Ikke avklart hvilken brutype; tre-, betong- eller stålbru. Trolig totalentreprise, eventuelt en samspillskontrakt. 1750m lang, 4 felt. Prosjektet ligger i Ringsaker og Gjøvik kommune (Hedmark og Oppland fylke).
Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
E6 i ny trasé, 2-feltsv m/midtrekkverk, forbikjøringsfelt, Ringebu-Otta etappe 2 av 3
2. utbyggingsetappe av E6 Ringebu-Otta, delstrekning 1. Ca. 10 km.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Ny E16 Fagernes syd-Hande
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 19 500 m.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Oppgradering av E16 Lunnertunner i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3803m. ÅDT 3785.
Ombygging av kryssingsspor på Dovrebanen, Kvam
Tilrettelegging for at 600 m lange godstog kan krysse på strekningen mellom Lillehammer og Dombås på Dovrebanen.
Oppgradering av Rv 15 over Strynefjellet i Stryn og Skjåk
Inkl arm på Fv 63 til Geiranger (helårsveg).
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Fv 33 Stangstua-Odnes, ny trasé ved hp07 3453
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart. Ved brua (hp07 3453): ny trasé for å bedre kryssløsning med Fv 132.
Ny midtdeler på E6, Vingrom-Ensby
Første tiltak på Vingrom-Ensby. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km inngår.
Utbedring av Fv 172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av kraftverk i Vinda
Produksjon: Ca 50 GWh Fall: 231 meter Total kostnad: 200 mill kr
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 200 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Østre Gausdal, etappe 4
Infrastruktur for 80-100 boenheter. 50-60 tomter for rekkehus/flerbolighus og 40 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: