Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Oppland fylke

Dovre (10)
Etnedal (3)
Gausdal (5)
Gjøvik (24)
Gran (19)
Jevnaker (9)
Lesja (4)
Lom (6)
Lunner (20)
Nord-Fron (7)
Ringebu (15)
Sel (12)
Skjåk (10)
Sør-Fron (2)
Vang (5)
Vågå (6)
Øyer (13)
Nybygg av bru over Mjøsa, Moelv-Biri, Ringsaker/Gjøvik
Ny Mjøsbru E6 Moelv-Biri. Ikke avklart hvilken brutype; tre-, betong- eller stålbru. Trolig totalentreprise, eventuelt en samspillskontrakt. 1750m lang, 4 felt. Prosjektet ligger i Ringsaker og Gjøvik kommune (Hedmark og Oppland fylke).
Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
E6 i ny trasé, 2-feltsv m/midtrekkverk, forbikjøringsfelt, Ringebu-Otta etappe 2 av 3
2. utbyggingsetappe av E6 Ringebu-Otta, delstrekning 1. Ca. 10 km.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Oppgradering av E16 Lunnertunner i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3803m. ÅDT 3785.
Utbedring av E16 Fagernes-Øylo, del Fagernes syd-Hande
Ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen
Oppgradering av Rv 15 over Strynefjellet i Stryn og Skjåk
Inkl arm på Fv 63 til Geiranger (helårsveg).
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Fv 33 Stangstua-Odnes, ny trasé ved hp07 3453
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart. Ved brua (hp07 3453): ny trasé for å bedre kryssløsning med Fv 132.
Ny midtdeler på E6, Vingrom-Ensby
Første tiltak på Vingrom-Ensby. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km inngår.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Ny vannforsyning på Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune
Nord-Fron kommune skal bygge ny vannforsyning på Kvamsfjellet, sør for Rondane nasjonalpark. Det skal bygges nye VA-ledninger, nytt høydebasseng og nytt vassbehandlingsanlegg med Furusjøen som kilde. Råvann fra Furusjøen skal hentes på ca 14 meters dyp, og pumpes inn til vannbehandlingsanlegget (vba) via en inntakspumpestasjon plassert ned mot vannkanten. Arbeidene i denne entreprisen omfatter inntaksledning i Furusjøen for Furusjøen vassverk med tilhørende grøftearbeid og inntakskum mm.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 200 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Nybygg av VA-ledning i Øyer
Blir delt inn i flere byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: