Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Aust-Agder fylke

Arendal (35)
Birkenes (6)
Bygland (9)
Bykle (5)
Froland (8)
Gjerstad (4)
Grimstad (23)
Iveland (0)
Lillesand (11)
Risør (29)
Valle (11)
Åmli (17)
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2-5
Reguleringsplan er godkjent.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av skitunnel på Engesland
Bygg på 50 000 kubikkmeter. To skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Stigning opp til 34 høydemeter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Utbedring av Fv 410 Grenstøl-Glastad i Tvedestrand
Fra handlingsprogram 2017-2020.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Utbedring av Fv 415 Fiane-Simonstad i Åmli
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Nybygg av boligområde, Birkeland, del 3
Ca. 20 tomter. Ikke regulert.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 9 Fånefjell sør Bygland
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang. Prioriteringstall 1,59.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg av ene-, tomannsboliger og rekkehus i Tveit, del 2
4 tomter med infrastruktur og 7 tomter uten.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Driftskontrakt 0901 Setesdal Basis Mannskap og maskin Evje
Oppdraget omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnett i område 0901 Setesdal, sør for Bygland sentrum, etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing (sand og salt) med lastebil og traktor som er angitt i konkurransegrunnlaget.
Utbedring av Fv 323 Ose bru i Bygland
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Div. sikkerhetstiltak/elektro i Blødekjærtunnelen i Arendal
922m. Nød- og brannslukningsutstyr, ledelys, DAB etc.
Omlegging av vei på Fv 323 Heddeviki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Utbedring av vei i Risør kommune
Gjelder hele Åmlandsveien.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av vei og fortau i Grimstad
Prosjektet er lagt på is på ubestemt tid.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Flomsikringstiltak i Birkenes kommune
Flomsikkring ved to områder i Birkenes kommune. Område 1 omfatter området ved Tollenes industriområde og område 2 omfatter Mollestad kirke.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Omlegging av vei på Fv 323 Lislevik i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Utvidelse av vei og nybygg av fortau, vann- og avløpsledninger i Tvedestrand
Veien skal utvides langs dagens trasé, og det skal anlegges fortau. Nye vann- og avløpsledninger legges i fortauet.
Omlegging av vei på Fv 42 ved gruve/steinbrudd Hynnekleiv
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: