Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Aust-Agder fylke

Arendal (47)
Birkenes (6)
Bygland (8)
Bykle (6)
Froland (10)
Gjerstad (4)
Grimstad (25)
Iveland (0)
Lillesand (16)
Risør (36)
Valle (9)
Åmli (17)
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026, Telemark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle kommuner. Totalt 842,387 km veg.
Utvidelse av Gullknapp flyplass
Utvidelse av rullebaner. Nytt flytårn, ventehall mm.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2-5
Reguleringsplan er godkjent.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av skitunnel på Engesland
Bygg på 50 000 kubikkmeter. To skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Stigning opp til 34 høydemeter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Utbedring av Fv 410 Grenstøl-Glastad i Tvedestrand
Fra handlingsprogram 2017-2020.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Utbedring av Fv 415 Fiane-Simonstad i Åmli
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av boligområde, Birkeland, del 3
Ca. 20 tomter. Ikke regulert.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Aust-Agder 2018-2021, E0910
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 9 Fånefjell sør Bygland
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang. Prioriteringstall 1,59.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg av ene-, tomannsboliger og rekkehus i Tveit, del 2
4 tomter med infrastruktur og 7 tomter uten.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbedring av Fv 323 Ose bru i Bygland
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca. 115 boenheter.
Sanering av VA-ledninger i Arendal, etappe 3
Elgveien fra Mårveien til Tromøytunet, Oterveien og Beverveien.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Oppgradering av vei i Risør
Forberedende arbeider av Buvikveien ligger på separat prosjekt.
Div. sikkerhetstiltak/elektro i Blødekjærtunnelen i Arendal
922m. Nød- og brannslukningsutstyr, ledelys, DAB etc.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Risør kommune
Total veglengde med VA er ca 560 m. Tomtearealet for næringsvirksomhet som skal klargjøres er på ca 37.700 m2.
Omlegging av vei på Fv 323 Heddeviki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Utbedring av vei i Risør kommune
Gjelder hele Åmlandsveien.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av va-ledninger i Tvedestrand
Vegvesenet skal bygge en ny fylkesvei mellom Grendstøl og Slotta. Kommunen skal legge vann- og avløpsledninger langs fylkesveien, og slik koble sammen høydebassenget på Grendstøl med den nye videregående skolen og omliggende arealer. Norconsult og Asplan Viak er engasjert av Statens Vegvesen. Asplan Viak - Rådgivende ingeniør innen strømledninger.
Nybygg av vei og fortau i Grimstad
Prosjektet er lagt på is på ubestemt tid.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Flomsikringstiltak i Birkenes kommune
Flomsikkring ved to områder i Birkenes kommune. Område 1 omfatter området ved Tollenes industriområde og område 2 omfatter Mollestad kirke.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny veg på Fv 411 Laget-Bergendal i Tvedestrand
440m. I Handlingsprogram 2017-2020.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Omlegging av vei på Fv 323 Lislevik i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: