Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Aust-Agder fylke

Arendal (39)
Birkenes (10)
Bygland (9)
Bykle (6)
Froland (12)
Gjerstad (3)
Grimstad (22)
Iveland (0)
Lillesand (9)
Risør (30)
Valle (9)
Åmli (22)
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 300 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Utbedring av Fv 415 Fiane-Simonstad i Åmli
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Asfaltarbeider i Region sør 2018-3 i Aust-Agder
Mengde ca. 40 000 tonn asfalt.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 9 Fånefjell sør Bygland
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang. Prioriteringstall 1,59.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 1
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 104 boliger.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Utbedring av Fv 323 Ose bru i Bygland
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Driftskontrakt 0901 Setesdal Basis Mannskap og maskin Evje
Oppdraget omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnett i område 0901 Setesdal, sør for Bygland sentrum, etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing (sand og salt) med lastebil og traktor som er angitt i konkurransegrunnlaget.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Div. sikkerhetstiltak/elektro i Blødekjærtunnelen i Arendal
922m. Nød- og brannslukningsutstyr, ledelys, DAB etc.
Omlegging av vei på Fv 323 Heddeviki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Utbedring av vei i Risør kommune
Gjelder hele Åmlandsveien.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Flomsikringstiltak i Birkenes kommune
Flomsikkring ved to områder i Birkenes kommune. Område 1 omfatter området ved Tollenes industriområde og område 2 omfatter Mollestad kirke.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Omlegging av vei på Fv 323 Lislevik i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: