Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og idrettsanlegg i Grimstad
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Leiligheter for eldre, unge og barnefamilier. Det legges også opp til 5-6 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger i Grimstad
Det opprinnelige planforslaget omfattet til sammen 35 boenheter fordelt på 20 leiligheter i 5 firemannsboliger, 8 eneboliger i kjede og 7 frittliggende eneboliger. Gnr/bnr: 173/2, 11 og 172/12.
Nybygg av boliger i Grimstad
Eneboliger, eneboliger i rekke og kjede. Gnr/bnr 79/9, 80/59
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Ca 12 stk boliger for nedsatt funksjonsevne.
Utvidelse av gymnastikksal på Levermyr i Grimstad
Tidlig prosjekt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Nybygg av sfo i Grimstad
Prosjektet er utsatt.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny kroppsøvingsavdeling ved skole i Grimstad
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt. Kostnad er ukjent.
Ombygg av legesenter i Grimstad
Grimstad kommune ønsker tilbud på leie av egnede lokaler for midlertidig drift av legesenter. Avtaleperioden er 3 år, med opsjon på forlengelse 1+1+1 år. Leieobjektet skal være nært Grimstad sentrum.
Utskifting av sykesignalanlegg på omsorgsbolig i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022.
Overflatebehandling av kirke i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.
Nybygg av søppelbod ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: