Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Troms fylke

Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Vegutbedring på Rv 83 Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen i Harstad
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL.
Utbedring av Fv 848, Ytre Forså-Sørrollnes parsell 4-6
Fylkesveg 848 Ibestad vil deles i minst 6 delparseller. Fremdrift er ikke avklart.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedres ved Lesbervatn og Grashopkjosen.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Skånland, Ibestad, Salangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Bardu. 41057 tonn asfalt, 103 000 m2 fresing.
Tilbygg av hangar m.m på flystasjon i Målselv
I tillegg til selve hallen vil bygget inneholde inngangsparti, verksteder, garderober, kontorer, kantine, møterom, sanitæranlegg, lager og tekniske rom.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Balsfjord, Tromsø, Storfjord. 28222 tonn asfalt, 151 000 m2 fresing.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Bardu, Målselv, Lenvik, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy. 31591 tonn asfalt, 106 000 m2 fresing.
Påbygg av leiligheter i Harstad
Ny 4 etasje. 10-12 stk leiligheter.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Reanskaffelse av høyspentkabel og trafoer i Balsfjord kommune
Høyspentkabel (ca. 3030 meter lang) og 3 trafoer på Likjefjell.
Utbedring, oppgradering og sikkerhetstiltak ved veg i Tromsø
Etablering av gang- og sykkelfelt, kollektivfelt og fortau.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Tromsø. 10924 tonn asfalt, 69 000 m2 fresing.
Fornying av VA-ledninger i Harstad
Fornying av VA - ledninger og kummer: ca 3500 m grøfter med overføringsvannledning, vannledning, spillvannsledning og overvannsledning, 1 plasstøpt vannkum, 42 prefabrikkerte kummer. Inntrekking/utblokking av overføringsledningen i store deler av traseen.
Tilbygg av industrihall med tilhørende kontorfløy i Lenvik
Selskapet har behov for å utvide sesongen for arbeid med båtliften, og skal derfor bygge en ny hall som båtliften kan kjøres inn i. Den nye hallen skal være 18 m høy, og skal ha en grunnflate på om lag 570 m2. Hallen skal knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse med et mellombygg. Mellombygget skal ha samme høyde som eksisterende bygningsmasse og innredes i 2 etasjer, der 1.etg blir som en sluse mellom gammel verkstedhall og ny hall, og 2.etg blir nye kontorer. Det skal være gjennomgang i 2.etg mellom eksisterende bygg og mellombygget.
Rehabilitering av barnehage i Ånstad
Utredes sammen med Hamnvik barnehage.
Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Ombygging av vei i Tranøy
5 km. Handles opp sammen med Holmenveien. Totalt 13 mill. kr.
Til- og ombygg av barnehage og personalavdeling i Balsfjord kommune
Bygging av ny personalavdeling på ca. 125 kvm. I tillegg skal tilbudet omfatte utviding av barnehagen på ca. 75 kvm. inklusiv overbygd inngangsparti. Arealet i eksisterende barnehage skal rehabiliteres.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Troms
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Utbedring av skoleveier i Tromsø kommune
Prosjektet innbefatter en utbedring av i alt 20 krysningspunkter i Tromsø, herunder på Kvaløya og Tromsøya nord. Hensikten med utbedringene er å gjøre utvalgte kritiske krysningspunkter for skolebarn tryggere, med det formål at barn skal kunne ferdes trygt til og fra egen skole. Utbedringene varierer i omfang mellom kryssene, men innebærer etablering av fortau, venteareal, skilt, oppmerking og belysning.
Etablering av flerbrukshus i Kvæfjord
Samlokalisering av bibliotek, frivillingsentral, rus-og psykiatritjenesten medregnet Møtesplassen og folkeverksted.
Utbedring av innseiling Vannavalen i Karlsøy
Det er i dag utfordrende å manøvrere som skyldes oppgrunning i farleden. Det skal utdypes til - 10 m og - 9 m.
Utdyping av fiskerihavn, Arnøyhamn i Skjervøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Rehabilitering av bru i Lyngen
Eksisterende stålrør er i dårlig tilstand og skal byttes ut. Det er planlagt utbytting til nytt PVC-rør med betongvanger. Det er også behov for masseutskiftning og utkiling av ny veg mot eksisterende veg. Ca. 50 m til hver side av røret. Totalt utgjør prosjektet anleggelse av interims veg, utskiftning av rør og masseutskiftning og utkiling av ca. 150 m veg.
Utvikling av park i Generalhagen i Harstad
Ny scene/paviljong og diverse utstyr til parken i form av benker, søppelstativ, lekeutstyr mm.
Tunnel og fanggrøft på Fylkesveg 862 Breitindtunnelen vest-Vindhammerneset, Berg
Fem sprengingsinstallasjoner, og en fangdam med kulvert for sørpeskred.
Utbedring av bru i Balsfjord kommune
Utbedringsarbeider ved Elverum bru i Balsfjord kommune, beliggende på kommunal veg Elverumsveien over Tamokelva, ved Engvoll i Tamokdalen Oppdraget gjelder utskiftning av trevirke på bruoverbygging (brudekke og slitasje av tre), samt overflatebehandling av overkant av hovedbjelker(stål). Nytt rekkverk over brua og på landsider.
Asfaltering i Skånland kommune 2019
Veiene og områdene er lokalisert tilknyttet postnumrene 9440 Evenskjer, 9445 Tovik og 9446 Grovfjord.
Utvidelse av teknisk rom for etablering av nye ventilasjonsaggregat på universitetssykehus i Tromsø
Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.
Utbedring av kryss/ny rundkjøring, Rema-krysset Seljestad
Del av Harstadpakken. Også heving av rv 83 for å lage undergang og samle ankomsten for næringsområdet nedenfor riksvegen.
Fangmur og forlengelse av portal på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen vest i Berg
30 meter overbygg og 70 meter fanggjerder eller mur.
Asfaltering av veier i Levangen
Arbeidet omfatter følgende veistrekninger i kommunen: 1: Liaveien 2. Tennevollområdet: - Skavmodalveien - Sneverbakkveien - Moveien - Spansgårdveien - Lavangen skole 3. Fossbakken: - Hesjebakkan - Hesjebakkan, grusvei 4. Liaveien: - Grøfterensk
Anriking, dypstabelisering og asfaltering i Balsfjord kommune
Anriking, dypstabelisering og asfaltering av Fjellskardalen KV 9042.
Reasfaltering av vei i Tranøy
1 km. Handles opp sammen med Torsmoveien. Totalt 13 mill. kr.
Asfaltarbeider Nordreisa kommune 2019
Fresing og asfaltering av ca 2400 meter kommunale veier og asfaltlapping.
Riving av kaier i Tromsø
Oppdraget omhandler rivning av i alt tre stk. kaier i Tromsø kommune, Sessøy-, Vengsøy- og Musvær.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: